centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2017
20 grudnia | Warszawa | szkolenie "RAPORTY ROCZNE I CSR-OWE W ERZE CYFROWEJ"
19 - 20 grudnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
19 grudnia | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
19 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
14 grudnia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
13 grudnia | Warszawa | 37 seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE "PROFESJONALNE ZASTOSOWANIA GEOPORTALI I MAP CYFROWYCH"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
7 grudnia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R., Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
6 grudnia | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO"
6 grudnia | Warszawa | 19 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKÓW ZA KRADZIEŻ PIENIĘDZY Z KONTA REGULACJE PRAWNE I ORZECZNICTWO SĄDOWE W TYM ZAKRESIE"
5 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
5 grudnia | Warszawa | XXVI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWA CYFROWE – ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMACH KLASY EZD ORAZ DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI TRADYCYJNEJ"
Listopad 2017
30 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
30 listopada | Warszawa | FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (EZD) W UCZELNIACH WYŻSZYCH - ZASADY OBSŁUGI DOKUMENTACJI I PRACY KANCELARYJNEJ ORAZ WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH KLASY EZD"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "SPLIT PAYMENT I RACHUNEK VAT - WYZWANIA DLA BANKÓW"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
29 listopada | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
28 listopada | Warszawa | szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJA TWORZONYCH, DIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"
28 listopada | Warszawa | XXIII FORUM ADO/ABI "ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM WEDŁUG OGOLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
23 listopada | Warszawa | XVII FORUM ADMINISTRATORÓW, REDAKTORÓW I KOORDYNATORÓW BIP "PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ WPŁYW NA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZEJ OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH"
23 listopada | Warszawa | warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "NOWOCZESNA TELESPRZEDAŻ"
22 listopada | Warszawa | warsztaty "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
22 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
21 listopada | Warszawa | 27 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PRAWIE WSZYSTKO O GRANTACH NAUKOWYCH - WNIOSKOWANIE, UMOWY, PROCEDURY, ASPEKTY PODATKOWE"
16 listopada | Warszawa | warsztaty "OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ"
15 listopada | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
15 listopada | Warszawa | szkolenie "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML"
8 listopada | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
7 listopada | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
7 listopada | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
Październik 2017
26 października | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
26 października | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
25 października | Warszawa | szkolenie "ANALIZA DANYCH W SYSTEMIE R DLA NAUKOWCÓW"
25 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
25 października | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
24 października | Warszawa | szkolenie "CLOUD COMPUTING – NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRAWNE"
24 października | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
24 października | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
19 października | Warszawa | warsztaty "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"
18 października | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
18 października | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
11 października | Warszawa | szkolenie "EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT"
10 października | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
5 października | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
3 października | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
Wrzesień 2017
28 września | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
28 września | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
26 września | Warszawa | seminarium "WYKORZYSTYWANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2017 R., KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE 1 CZERWCA 2017 R."
21 września | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
20 września | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
7 września | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
6-7 września | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
6 września | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
5 września | Warszawa | X FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
5 września | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
Sierpień 2017
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIALALNOŚCI KULTURALNEJ NA LATA 2014-2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE ORAZ METODYKA PISANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW"
31 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"
30 sierpnia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
29 sierpnia | Warszawa | 26 seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYDAWNICZYMI CZASOPISM NAUKOWYCH. WIDOCZNOŚĆ PUBLIKACJI ORAZ ELEKTRONICZNE FORMY WYDAWANIA”
2 sierpnia | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
Lipiec 2017
26 lipca | Warszawa | szkolenie "WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZWYCZAJNYM I NADZWYCZAJNYM (UCHYLENIA, ZMIANA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI) TRYBIE POSTĘPOWANIA - KPA W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
26 lipca | Warszawa | szkolenie "SIEĆ SZPITALI - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA PO 27 CZERWCA 2017 R."
4 lipca | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
Czerwiec 2017
29 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
27 czerwca | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
22 czerwca | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
21 czerwca | Warszawa | szkolenie "OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2017 R."
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
7 czerwca | Warszawa | warsztaty "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"
6 czerwca | Warszawa | seminarium "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
Maj 2017
31 maja | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
31 maja | Warszawa | warsztat "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
30 maja | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
24 maja | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
24 maja | Warszawa | XXV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "FUNKCJONOWANIE ARCHIWÓW W ANALOGOWYM I CYFROWYM ŚWIECIE"
23 maja | Warszawa | XXII FORUM ADO/ABI
18 maja | Warszawa | 26 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE „REPOZYTORIA PRAC NAUKOWYCH - ASPEKTY INFORMATYCZNE, ORGANIZACYJNE, PRAWNE”
16 maja | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
10-11 maja | Pałac Alexandrium**** | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
9 maja | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE - JAK KORZYSTAĆ Z ePUAP"
9 maja | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
Kwiecień 2017
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
12 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
11 kwietnia | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
11 kwietnia | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
5 kwietnia | Warszawa | XXXII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI. INFORMATYZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH"
4 - 5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
4 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
Marzec 2017
23 marca | Warszawa | warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW"
23 marca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
23 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
22 marca | Warszawa | 77 edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE - ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE"
14 marca | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
14 marca | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
9 marca | Warszawa | IX FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
7 marca | Warszawa | XI seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI "BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI - UWARUNKOWANIA PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE"
1 marca | Warszawa | warsztaty „BEZPIECZEŃSTWO IT W WYMIARZE OCHRONY SYSTEMÓW I STANOWISK PRACY OPERATORÓW KOMPUTERÓW”
Luty 2017
28 lutego - 1 marca | Warszawa | warsztaty "ROI/TCO METODY ANALIZY EFEKTÓW EKONOMICZNYCH Z WDROŻEŃ IT"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAC CZASOPISMO NAUKOWE"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK DZIAŁA REKLAMA NA FACEBOOKU czyli SKUTECZNE KAMPANIE REKLAMOWE NA FACEBOOKU"
23 lutego | Warszawa | FORUM "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE"
23 lutego | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
22 lutego | Warszawa | szkolenie „PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJACYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT”
22 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
22 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
9 lutego | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
7 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
7 lutego | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
1 lutego | Warszawa | XII edycja MEDICA INFO "KOSZTY PROCEDUR MEDYCZNYCH - SYSTEMY LICZENIA I ANALIZY KOSZTÓW"
1 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
Styczeń 2017
31 stycznia | Warszawa | LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ANALITYKA BIG DATA WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI"
31 stycznia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
26 stycznia | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO, INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PROMOCJI NAUKI"
24 stycznia | Warszawa | XXII seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
24 stycznia | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA"
24 stycznia | Warszawa | seminarium z cyklu DIGITALIZACJA "OTWARTY DOSTĘP W NAUCE A REGULACJE PRAWNE"
19 stycznia | Warszawa | warsztaty "GOOGLE DAY co każdy e-marketer powinien wiedzieć o narzędziach google?"
19 stycznia | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
  
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
Info-Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78