centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Regulamin

 1. Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Informatyczne i Centrum Promocji Informatyki.
 2. Procedura wyłaniania Nominowanych i Laureatów Konkursu jest realizowana przez Kapitułę Nagrody.
 3. Liczbę i kategorie Laureatów Konkursu Info-Star ustala Kapituła Nagrody na pierwszym posiedzeniu nowej edycji Nagrody.
 4. Kapitułę Nagrody tworzą dotychczasowi Laureaci Nagrody oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez Organizatorów.
 5. W przypadku kolejnego dwukrotnego braku udziału w elektronicznym glosowaniu na Laureata Konkursu Info-Star traci się prawo członkowstwa w Kapitule. Zastrzeżenie to nie dotyczy przedstawicieli Organizatorów.
 6. Każdy członek Kapituły ma głos o wartości równej liczbie otrzymanych Laurów Konkursu.
 7. Każdy z przedstawicieli Organizatorów ma głos o wartości równej dwa.
 8. Członkowie Kapituły mają obowiązek powiadamiania Organizatorów o swoim nowym korespondencyjnym adresie elektronicznym.

  Procedura wyłaniania Nominowanych.
 9. Każdy członek Kapituły może zgłosić drogą elektroniczną do Organizatorów kilku kandydatów do nominacji do Konkursu. Zgłoszenie oprócz danych osobowych musi zawierać rodzaj kategorii oraz krótkie uzasadnienie. Zgłaszający musi również mieć zgodę zgłaszanego na kandydowanie w Konkursie.
 10. Zgłoszenie do nominacji musi nastąpić w terminie ustalonym przez Organizatorów.
 11. Listę Nominowanych Konkursu dla każdej z kategorii ustalają członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu Kapituły nowej edycji Nagrody.
 12. W posiedzeniu Kapituły należy uczestniczyć osobiście lub też mieć pisemne pełnomocnictwo reprezentowania innego członka Kapituły. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych członków, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły zostali skutecznie powiadomieni drogą elektroniczną o terminie posiedzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 13. Na posiedzeniu Kapituły, każdy z obecnych oraz z reprezentowanych przez pełnomocnika ma głos o wadze równej jeden.
 14. Spośród zgłoszonych kandydatów do nominacji Kapituła w głosowaniu jawnym ustala listę po trzech nominowanych w każdej z kategorii. W przypadku równości głosów zarządza się dla danej kategorii ponowne głosowanie po odrzuceniu kandydatury z najmniejszą liczbą głosów. Dopuszcza się zawieszenie nominacji w danej kategorii.
 15. Po ustaleniu Listy Nominowanych w Konkursie Kapituła wybiera ze swego grona osobę Zaufanego Kapituły. Nazwisko Zaufanego Kapituły pozostaje tajne do czasu Uroczystości wręczenia Statuetki Info-Star i jest tylko znane członkom Kapituły oraz Organizatorowi.
 16. Kapituła na posiedzeniu, po dyskusji i w głosowaniu jawnym może też przyznać tytuł Honorowego Laureata Konkursu Info-Star.

  Ogłoszenie Listy Nominowanych.
 17. Lista Nominowanych w Konkursie, wraz z krótkim uzasadnieniem jest prezentowana publicznie na witrynach Organizatorów oraz w mediach.
 18. Każdy ma prawo przesłać do Organizatorów swoje uwagi dotyczące Nominowanych w terminie przez niego ustalonym. Wszystkie przesłane uwagi są przekazane jednorazowo wszystkim członkom Kapituły.

  Procedura wyłaniania Laureatów
 19. W okresie czterech tygodni poprzedzających uroczystość wręczenia Statuetki Info-Star, każdy członek Kapituły zgodnie z wartością swojego głosu przekazuje drogą elektroniczną do Zaufanego swoją wartość głosu na określonego Laureata w każdej z kategorii spośród Listy Nominowanych. Głosujący może też powiadomić o wstrzymaniu się od głosowania w każdej z kategorii, przy czym uznaje się, że brał udział w głosowaniu.
 20. W przypadku jakichkolwiek problemów z procesem wyłonienia Laureata Konkursu lub na wniosek Zaufanego, Organizator ma prawo zapytać drogą elektroniczną lub na nadzwyczajnym posiedzeniu Kapituły, dla podjęcia wiążących ustaleń i zapobieżenia obniżenia prestiżu Nagrody.
 21. Zaufany Kapituły dokonuje podsumowania głosów i przekazuje drogą elektroniczną członkom Kapituły skrócone wyniki głosowania bez podawania informacji o wybranych Laureatach.
 22. Pełen protokół z głosowania Zaufany Kapituły przekazuje w zamkniętej kopercie Organizatorom. Protokół ten może być jedynie naruszony w wyjątkowym przypadku dla ustalenia prawdy.
 23. Zaufany Kapituły nie ma prawa nikomu ujawniać nazwisk Laureatów poza Organizatorem Konkursu.

  Ogłoszenie Laureatów
 24. Oficjalne ujawnienie nazwisk Laureatów następuje podczas uroczystości wręczenia Statuetki Info-Star.
 25. Wszyscy Nominowani otrzymują Dyplom Konkursu Info-Star.
 26. Laureat w każdej z kategorii otrzymuje Statuetkę Info-Star. W przypadku Laureatów zbiorowych, każdy z nich otrzymuje Statuetkę Info-Star.

  Zasady ogólne
 27. Pierwotna wersja tego Regulaminu została uchwalona dnia 25.09.95 przez gremium złożone z zaproszonych przez Organizatora osób. 27. Kolejna zmiana Regulaminu nastąpiła po zmianie jednego z Organizatorów na spotkaniu Kapituły w dniu 29 grudnia 2009 roku.
 28. Wszelkie interpretacje tego Regulaminu należą jedynie do Organizatorów.

wstęp / statuetka
nominowani 2014
regulamin
kapituła
laureaci
archiwum
media o Info Star
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78