centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.01.2006 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

Warsztaty prowadzą:
Dr Andrzej Krasuski, radca prawny
(CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski Spółka Komandytowa)
Anna Kobylańska, aplikant sędziowski
(CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski Spółka Komandytowa)

25 stycznia 2006 r.
10:00 Część I: Wybrane problemy interpretacyjne ustawy o ochronie danych osobowych
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy i określenie obowiązków ustawowych
  • Zakres zastosowania ustawy: podmioty przetwarzające dane osobowe i pojęcie przetwarzania danych osobowych.
  • Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i obowiązki związane z ich przetwarzaniem.
 2. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań ochrony danych osobowych
  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  • Zakres i forma udzielania zgody na przetwarzane danych osobowych.
  • Problemy interpretacyjne wyłączeń z obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych).
  • Obowiązki informacyjne administratora danych (skuteczność różnych sposobów informowania).
  • Obowiązki administratora danych w zakresie technicznego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Obowiązek rejestracji zbioru danych (tryb rejestracji, wyłączenia z obowiązku rejestracji, skutki rejestracji).
12:00 Lunch
 1. Wielość podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Niedostosowanie ustawy do niektórych transakcji handlowych (problem dwóch administratorów danych jednego zbioru danych; praktyka dopasowywania struktury transakcji handlowych do ustawy o ochronie danych osobowych).
  • Kategorie podmiotów nieobjętych ustawą o ochronie danych osobowych i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Przekazywanie danych osobowych
  • Obowiązki przetwarzającego dane (dopuszczalność podwójnego? statusu jednego podmiotu: statusu administratora danych i przetwarzającego).
  • Wskazówki praktyczne związane z przygotowywaniem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Przekazywanie danych za granicę
  • Dopuszczalność przekazywania danych osobowych za granicę.
  • Co to jest adekwatny poziom ochrony?
  • Skutki braku ochrony danych osobowych.
14:00 Przerwa
14:15 Część II: Case study
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie uczestniczące w transakcji sprzedaży akcji spółki.
 2. Analizowane zagadnienia:
  1. status prawny sprzedającego i podmiotu pośredniczącego w sprzedaży akcji oraz podstawa do przetwarzania przez nich danych osobowych nabywców,
  2. rodzaj pełnomocnictwa do wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. elementy konieczne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  4. rodzaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  5. podmioty odpowiedzialne na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z tytułu przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału.
 4. Analizowane zagadnienia:
  1. ustalenie, jaki podmiot prowadzi w Polsce działalność gospodarczą (przedsiębiorca zagraniczny czy też jego oddział),
  2. status przedsiębiorcy zagranicznego mającego siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w świetle ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. podstawa gromadzenia danych osobowych przez przedsiębiorcę zagranicznego/oddział oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę zagranicznego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  4. podstawa prawna przekazywania danych osobowych za granicę przez oddział, przez przedsiębiorcę zagranicznego z UE, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spoza UE,
  5. podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.
 5. Funkcjonowanie strony internetowej, za pomocą której osoby fizyczne zawierają umowy nabycia towarów w systemie wysyłkowym poprzez wypełnienie wzorca zamieszczonego na stronie.
 6. Analizowane zagadnienia:
  1. zasady zawierania umów w trybie on-line, w tym umów licencyjnych,
  2. ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych i określenie zakresu ich obowiązków,
  3. zasady sprzedaży konsumenckiej.
16:00 Zakończenie, rozdanie Certyfikatów Udziału.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78