centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.12.2006 Koordynator: Karolina Popek

Sprawozdanie

PARTNER GŁÓWNY


5 grudnia 2006 roku Centrum Promocji Informatyki oraz działający przy nim Klub e-Administracja zorganizowały konferencję poświęconą "Dobrym przykładom e-Administracji". Konferencja odbyła się w ramach grudniowego Info-Festiwalu 2006.

Spotkanie poprowadził Prezes Centrum Promocji Informatyki - Andrzej Jabłoński. Obrady rozpoczął wykład pt. "e-Administracja - prawa obywatelskie, zarządzanie i usługi publiczne". Sławomir Wysocki z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zasygnalizował zmianę funkcji administracji rządowej wynikającą z reformy administracji publicznej z 1998 roku, wzrost społecznych oczekiwań względem sektora publicznego, a także potrzebę precyzyjnej identyfikacji procesów realizowanych w urzędzie w celu sprawnego zarządzania obsługą obywateli i solidnej realizacji poszczególnych celów e-administracji. W kolejnym wystąpieniu przewodniczący Rady Informatyzacji dr Zbigniew Olejniczak przedstawił w "Kierunki i bariery wdrażania rozwiązań e-administracji oraz stan prawny e-Państwa". Dr Olejniczak przeanalizował poszczególne przesłanki sukcesu w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej i jej uwarunkowania, omówił również strukturę priorytetów i celów Planu Informatyzacji Państwa. Podkreślił fakt, iż na przestrzeni ostatnich lat niewątpliwie pojawiły się widoczne przykłady dobrych praktyk w realizowaniu idei nowoczesnego e-Państwa, jednak "porównywać należy się do krajów przodujących, a to porównanie nie wypada już tak korzystnie". Kolejna prelekcja to prezentacja sponsorska Partnera Głównego Info-Festiwalu, firmy Microsoft. Sławomir Strzykowski przedstawił możliwości zarządzana wiedzą w urzędzie przy wykorzystaniu Microsoft Business Intelligence. Podkreślił przy tym, jak ważna i strategiczną decyzją jest wybór produktu oferującego system zawierający zintegrowane narzędzia, przy jednoczesnym świadomym i efektywnych inwestowaniu w szkolenie osób go obsługujących. Ostatnie wystąpienie pierwszego bloku obrad zakończył dr inż. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W wykładzie "Obecne cele informatyzacji i potrzeba reinformatyzacji Państwa" zachęcił do optymistycznego spoglądania w przyszłość - społeczeństwo potrzebuje czasu na przyswojenie zmian, jakie przyniósł skok informatyczny ostatniego półwiecza. Sukces informatyzacji możliwy jest jedynie przy dojrzałości informacyjnej i wykwalifikowaniu organów i osób, które zostały jej poddane. Zbyt gwałtowna i nieprzemyślana informatyzacja może w niektórych obszarach mijać się z celem.

II blok obrad rozpoczęło wystąpienie poświęcone "Najbardziej przyjaznego obywatelom samorządu w kraju". Michał Laskowski i Gerard Oleński z firmy Macrologic SA przedstawili przykład wdrożenia Internetowego Portalu Płatników Gminy (IPPG). Prelegenci przedstawili tradycyjny model współpracy między podatnikami i urzędem gminy w opozycji do nowego modelu IPPG opisując możliwości portalu i kwestie bezpieczeństwa wynikające z jego uruchomienia na przykładzie Gminy Dobroń. Kolejna prezentacja należała do Artura Czabana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Ryszarda Adama Grynera z Centrum Elektronicznych Banków Informacji Publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r., do dnia 1 maja 2008 r. wszystkie dzienniki urzędowe powinny być wydawane w formie elektronicznej. Taki zapis wiąże się z prawdziwą "rewolucją informatyczną" w odniesieniu do aktów prawnych, przy czym na dzień dzisiejszy MSWiA jest jeszcze na etapie opracowywania projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Proponowane rozwiązanie w postaci zintegrowanego systemu tworzenia i publikowania aktów normatywnych w wojewódzkich dziennikach urzędowych obejmuje wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania Wojewodzie aktów prawnych do publikacji w DU. Prelegenci zaprezentowali ogólny opis sytemu i jego modułów oraz przewidywany przebieg procesu wdrożenie systemu. Blok prezentacji zakończył Sebastian Wilczewski z CCS, który na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Gdańsk przedstawił funkcjonowanie projektu "Intranet w urzędzie". Rozwiązanie pozwala na "elektroniczną implementację procesów biznesowych, jak np. proces akceptacji dokumentu czy zlecanie i nadzór nad usługami serwisowymi". Omówione zostały cele wdrożenia, architektura i opis rozwiązania oraz perspektywy w jego rozwoju.

Ostatnia część spotkania to dwa wykłady - pierwszy z nich poprowadzony został przez dra Wojciecha Kalińskiego z Kancelarii Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy. Dr Kaliński przedstawił aspekt prawny problematyki zamówień publicznych w oparciu u opis przedmiotu zamówienia w przetargach informatycznych, kwestie utrzymania i rozwoju systemów IT w kontekście umów ramowych oraz analizę pytania o istnienie w informatyce podstaw do "zamówień z wolnej z ręki". Ostatni wykład w programie konferencji dotyczył Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym Włodzimierz Dzierżanowski z Grupy Sienna omówił rozporządzenia wykonawcze do postanowień ustawy, zasady przygotowywania właściwych umów oraz relacje P-P-P z zamówieniami publicznymi.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami oraz wręczeniem certyfikatów udziału. Partnerem głównym konferencji była firma Microsoft.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji:

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78