centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.04.2006 Koordynator: Anna Kurzawa

PROGRAM

Warsztaty dla osób (przedstawicieli firm teleinformatycznych) uczestniczących w negocjacjach umów

20 kwietnia 2006 r.
10:00 Prezentacja: Specyfika kontraktu outsourcingowego w obszarze teleinformatyki
 1. Specyfika i istota kontraktu outsourcingowego,
 2. Model najczęściej wdrażanego zakresu usług informatycznych w ujęciu outsourcingowym.
 3. Specyfika różnic pomiędzy zleceniem usług informatycznych, a kontraktem na usługi w modelu outsourcingowym.
 4. Istotne elementy i etapy przygotowania do przejścia na model outsourcingowy.
Leszek Rożdżeński
(dyrektor Centrum Outsourcingu Computerland)
10:40 Wykład: "Proces negocjacji kontrakt oraz elementy składowe poprawnej umowy outsourcingowej"
 1. Rozpoczęcie, zakres i zasady negocjacji; obowiązek poufności, zaproszenie do składania ofert, oferty, obszary negocjowalne, obszary nienegocjowalne, etapy negocjacji, list intencyjny, kryteria wyboru ofert;
 2. Kwalifikacje i kompetencje zespołu negocjującego; techniki negocjacji;
 3. Kryteria wyboru ofert, w szczególności kryteria wyboru firmy outsourcingowej w kontekście odpowiedzialności za czynności powierzone outsourcerowi,
  • kwalifikacje,
  • referencje,
  • doświadczenie okres rzetelnego funkcjonowania na rynku,
  • finansowe podstawy (kapitał),
 4. Klauzule gwarancyjne w umowie: oświadczenia i zapewnienia outsourcera; kwestia uprawnień i praw (w szczególności prawa własności intelektualnej) outsourcera koniecznych do wykonania umowy; zabezpieczenie wykonania umowy
 5. Różnice w podejściu pomiędzy outsourcerem a odbiorcą usług. Negocjacje wrażliwych obszarów umów - optymalizacja równowagi pomiędzy stronami na zasadzie "win - win".
 6. Elementy umowy o outsourcing - schemat umowy; korpus umowy i załączniki techniczne; etapy i zasady tworzenia umowy,
 7. Przedmiot umowy; określenie zakresu i poziomu usług (sposoby kontroli);
 8. Harmonogram prac, warunki, kryteria i sposób odbioru przedmiotu umowy;
 9. Współpraca pomiędzy stronami podział kompetencji i odpowiedzialności na styku kompetencji; zespoły projektowe, komitet sterujący, przepływ informacji i kompetencje;
 10. Sposób i zakres odpowiedzialności dostawcy usług, limity odpowiedzialności; odpowiedzialność za terminowość, odpowiedzialność za jakość,
 11. Możliwości podzlecania - dopuszczalność, zasady odpowiedzialności, rozwiązania rekomendowane;
 12. Ochrona danych osobowych, klauzule poufności, zakazy konkurencji, klauzule dodatkowe;
 13. Wynagrodzenie - różne warianty
 14. Niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy; środki zaradcze, środki dyscyplinujące i represyjne;
 15. Czas trwania umowy, klauzule skuteczne po jej zakończeniu, opcje wyjścia z umowy;
 16. Charakterystyka umów SLA (Sernice Level Agreement ) - zasady gwarancji jakości świadczonych usług.
Mec. Marcin Maruta
(Kancelaria Prawna Kuczek&Maruta)
12:40 lunch
13:10 Wykład: "Wykonanie i kontrola umów outsourcingowych"
 1. Szczegółowa analiza zasad i sposobów kontroli wykonania umowy; akceptacja wykonania umowy, niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy; dokumentacja sposobu wykonania umowy, spory w trakcie realizacji umowy, tryby eskalacji sporu, rozstrzygnięcia konfliktowych sytuacji na zasadzie "win - win".
  Renegocjacja warunków umowy outsourcingu; zmiany umowy w trakcie jej wykonywania, zmiana harmonogramu prac, przedłużanie okresu współpracy;
 2. Zakończenie umowy:
  Określenie okresu obowiązywania umów i przebieg "naturalnego" wygaśnięcia umowy; kontrola i ocena wykonania umowy; odebranie prac i akceptacja usług a wymagalność roszczenia o wynagrodzenie i ew. start okresu gwarancji (rękojmi) oraz "opcje wyjścia" - możliwości skrócenia okresu trwania umowy, możliwość odstąpienia od umowy; wypowiedzenie a odstąpienie.
Mec. Marcin Maruta
(Kancelaria Prawna Kuczek&Maruta)
14:00 Wykład i dyskusja, dodatkowe konsultacje: "Praktyczne rady prawnika"
 1. Obszary sensytywne i identyfikacja zagrożeń prawnych w tekstach umów;
 2. Szczegółowa analiza poszczególnych klauzul umownych; przedstawienie optymalnych rozwiązań kontraktowych w analizowanych umowach;
 3. Najczęściej spotykane pułapki w zapisach umów o outsourcing.
Mec. Marcin Maruta
(Kancelaria Prawna Kuczek&Maruta)
14:45 Prezentacja firmy konsultingowej: Audyt poprawności kontraktu outsourcingowego i jego realizacji"
 • audyt technologiczny
 • audyt bezpieczeństwa
 • audyt legalności oprogramowania
 • audyt SLA
Jakub Bojanowski
(Deloitte)
15:30 Zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78