centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24-25.05.2006 Koordynator: Anna Kurzawa

PROGRAM
Zajęcia w godzinach 9:15 - 17:00

Dzień I - 24 maja 2006 r.
9.15-10.00 ROI/TCO w zarządzaniu. Matematyka finansowa
Umiejscowienie analizy ROI/TCO w zarządzaniu - prezentacja roli analizy ekonomicznej w relacji ze strategią firmy i zarządzaniem konkretnym projektem informatycznym. Podstawy matematyki finansowej na przykładzie wskaźników NPV, IRR, WACC, ROI, CF ROI, DPP (Discounted Payback Period). Interpretacja kosztu kapitału własnego w praktyce polskich przedsiębiorstw (podejście CAPM i CFROI). Ćwiczenia w obliczaniu oraz interpretacji wskaźników.
10.15-11.30 Ocena rentowności przedsięwzięć - teoria i praktyka
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego w nową działalność biznesową firmy telekomunikacyjnej. Modelowanie wszystkich istotnych elementów rachunku przepływów pieniężnych w czasie: EBITDA, EBIT, Majątek obrotowy netto, finansowanie kredytem, kapitałem własnym. Zasady obliczania i interpretacji Net Cash-Flow. Interpretacja zasad zarządzania majątkiem obrotowym firmy: rotacja należności, rotacja zapasów, zobowiązań i gotówki.
Analiza wrażliwości inwestycji w oprogramowaniu Palisade Top Rank (do tej części zajęć konieczne jest posiadanie wersji MS Excel 2000 i nie wyższej).
11.45-12.45 Analiza scenariuszy ekonomicznych - uniwersalne narzędzie oceny projektów IT
Analiza scenariuszy ekonomicznych jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych. Konstruowanie modelu inwestycji w redukcję kosztów oraz inwestycji we wzrost lub stabilizację przychodów. Klasyfikacja inwestycji informatycznych w/g schematu: innowacja/konkurencja/pogoń za konkurencją (maruderzy)/tonący, must-do investment. Przykładowe obliczenia NPV oraz szacunek ryzyka dla każdego typu inwestycji.
Wykorzystanie oprogramowania @Risk Palisade - symulacyjna analiza ryzyka inwestycyjnego.
13.00-14.00 Total Cost of Ownership, produktywność
Podstawy Total Cost of Ownership i teorie produktywności pracowników biznesu. Podstawy modelowania Total Cost of Ownership na przykładzie inwestycji w Server Based Computing. Prezentacja zasad interpretowania kosztu utraconych przychodów i kosztów braku dostępności systemów IT na przykładzie banku.
Prezentacja modelu kalkulującego rentowność outsourcingu IT. Dyskusja dotycząca relacji pomiędzy kosztami outsourcingu i kosztami TCO ponoszonymi w firmie.
14.00-15.00 Lunch
15.00-17.00 Ćwiczenia w modelowaniu produktywności pracowników i w pomiarze TCO
Modelowanie produktywności pracowników biznesu z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx Six Sigma (ekonomiczna analiza procesów). Optymalizacja procesów biznesowych w drodze symulacji procesów po zmianie.
Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Praktyka i teoria wyliczeń zmian produktywności pracowników.
Dzień II - 25 maja 2006 r.
9.15-10.30 Expected Value of Information, główny element Applied Information Economics
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości informacji: Expected Value of Information.  Analiza wartości informacji ma szczególne znaczenie przy inwestycjach w systemy wspomagania decyzji (Business Intelligence Systems, systemy analityczne, hurtownie danych).
10.45-11.30 Real Option Analysis
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości opcji strategicznej: Real Option Value.  Wycena wartości opcji strategicznej dla inwestycji informatycznych. Real Option Analysis jest nowoczesną techniką opomiarowania ekonomicznego odległych w czasie wydarzeń. Zastosowanie ROA jest niezwykle szerokie i przydatne w wielu rodzajach przedsięwzięć.
11.45-12.15 Metody aktuarialne w inwestycjach informatycznych
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu dynamicznej analizy ekonomicznej wspieranej narzędziami symulacji stochastycznej (w narzędziach @Risk Palisade, wymagany jest tutaj MS Excel 2000 i nie wyższy). Metody z tej grupy opierają się na analogii do wyliczania składki ubezpieczeniowej. Metody prezentowane w niniejszej części stosujemy do oceny systemów wpływających na bezpieczeństwo techniczne i informacyjne firmy.
12.30-13.15 Mierzalne i "niemierzalne" efekty ekonomiczne wdrażania IT
Klasyfikacja krótko i średnioterminowych i długoterminowych efektów ekonomicznych wdrażania informatyki. Prezentacja podstawowych metod analitycznych stosowanych w ocenie tego rodzaju zmian. Zestawienie obejmuje zasady wykorzystanie poszczególnych metod, wskazówki dotyczące ich praktycznej wiarygodności. Ocena pracochłonności każdej z metod analitycznych i spodziewanego kosztu przeprowadzenia takich badań wewnątrz organizacji i w drodze zlecenia zewnętrznego. Efekty ekonomiczne zostaną przedstawione na tle typowej funkcjonalności systemów ERP/MRP II, Business Intelligence, CRM.
14.00-15.00 Lunch
15.00-16.00 Test wiedzy o metodach analizy ROI/TCO
Test wiedzy o metodach analizy ROI/TCO polegający na słownym opisaniu dowolnej inwestycji informatycznej w kontekście efektów inicjalnych, efektów krótkoterminowych i średnioterminowych (po 3 efekty). Dla przygotowanej listy efektów uczestnicy dopasowują znane metody analityczne dbając od odpowiednią wiarygodność, wykonalność i koszt każdej z metod.
16.00-17.00 Samodzielny pomiar rentowności efektu ekonomicznego
Samodzielne modelowanie przez uczestników jednego efektu ekonomicznego wdrożenia dla wybranego przez siebie systemu IT. Korzystanie ze scenariuszowej metody analizy wartości projektu inwestycyjnego prowadzącej do wyliczeń Net Cash-Flow. Modelowanie w narzędziach iGrafx Six Sigma i MS Excel. Wsparcie prowadzącego i korekta błędów.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78