centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17-18.10.2006 Koordynator: Anna Kurzawa

PROGRAM
Zajęcia w godzinach 9:15 - 17:00

Dzień I - 17 października 2006 r.
9.15-11.00 ROI/TCO w zarządzaniu. Analiza wskaźników finansowych wykorzystywanych w decyzjach inwestycyjnych
Umiejscowienie analizy ROI/TCO w zarządzaniu - prezentacja roli analizy ekonomicznej w relacji ze strategią firmy i zarządzaniem konkretnym projektem informatycznym. Podstawy matematyki finansowej na przykładzie wskaźników NPV, IRR, WACC, ROI, CF ROI, DPP (Discounted Payback Period). Interpretacja kosztu kapitału własnego w praktyce polskich przedsiębiorstw (podejście CAPM i CFROI). Ćwiczenia w obliczaniu oraz interpretacji wskaźników.
11.15-14.00 Analiza ekonomiczna firmy, podstawowe rachunki ekonomiczne: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek cash-flow. Ocena rentowności nowych przedsięwzięć (tylko scenariusz TO BE) - teoria i praktyka
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego w nową działalność biznesową firmy telekomunikacyjnej. Modelowanie wszystkich istotnych elementów rachunku przepływów pieniężnych w czasie: EBITDA, EBIT, Majątek obrotowy netto, finansowanie kredytem, kapitałem własnym. Zasady obliczania i interpretacji Net Cash-Flow. Interpretacja zasad zarządzania majątkiem obrotowym firmy: rotacja należności, rotacja zapasów, zobowiązań i gotówki.
Analiza wrażliwości inwestycji w oprogramowaniu Palisade Top Rank (do tej części zajęć konieczne jest posiadanie wersji MS Excel).
14.00-14.30 Lunch
14.30-15.30 Analiza scenariuszy ekonomicznych AS IS, TO BE, analiza wrażliwości, analiza ryzyka inwestycyjnego
Analiza scenariuszy ekonomicznych jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych. Konstruowanie modelu inwestycji w redukcję kosztów oraz inwestycji we wzrost lub stabilizację przychodów. Klasyfikacja inwestycji informatycznych w/g schematu: innowacja/konkurencja/pogoń za konkurencją (maruderzy)/tonący, must-do investment.
Przykładowe obliczenia NPV oraz szacunek ryzyka dla każdego typu inwestycji.
Wykorzystanie oprogramowania @Risk Palisade - symulacyjna analiza ryzyka inwestycyjnego.
15.45-17.00 Modelowanie wskaźników KPI (Key Performance Indicators)
Identyfikacja i konstruowanie wskaźników KPI na podstawie analizy wrażliwości czynników modeli kalkulacyjnych.
Identyfikacja wskaźników KPI na podstawie analizy procesów biznesowych i wartoźciowania poszczególnych kroków procesu.
Testowanie wskaźników KPI. Szacowanie wskaźników KPI (AS IS, TO BE), Prezentacja wskaźników KPI. Monitoring wskaźników KPI.
Dzień II - 18 października 2006 r.
9.15-10.00 Total Cost of Ownership, Outsourcing IT
Podstawy klasyfikacji Total Cost of Ownership (całkowitych kosztów posiadania). Podejście Gartnerowskie, podejście IT Investment.
Prezentacja zasad interpretowania kosztu utraconych przychodów i kosztów braku dostępności systemów IT na przykładzie firmy telekomunikacyjnej.
Prezentacja modelu kalkulującego rentowność outsourcingu IT. Dyskusja dotycząca relacji pomiędzy kosztami outsourcingu i kosztami TCO ponoszonymi w firmie.
10.00-10.45 Modelowanie produktywności zasobów pracy (sfera: produktywność)
Modelowanie produktywności pracowników biznesu z wykorzystaniem oprogramowania iGrafx Six Sigma (ekonomiczna analiza procesów). Optymalizacja procesów biznesowych w drodze symulacji procesów po zmianie.
Identyfikacja sfery Direct TCO i Business TCO w procesach biznesowych. Praktyka i teoria wyliczeń zmian produktywności pracowników.
11.00-11.45 Modelowanie efektów przychodowych (sfera satysfakcji klienta)
Prezentacja podejść stosowanych przy analizie utraconych przychodów związanych z niedostatecznymi możliwościami technicznymi po stronie operatora telekomunikacyjnego. Prezentacja case-study dotyczącego zagadnienia wzrostu sprzedaży poprzez lepsze inwestowanie w nowe zasoby sieciowe.
11.45-12.30 Modelowanie efektów z zakresu zarządzania majątkiem obrotowym (sfera: zarządzanie zasobami), efekty EVI (sfera: expected value of information)
Prezentacja raportu obrazującego metodą obliczenia efektów ekonomicznych typu minimalizacja stanu zapasów magazynowych oraz wsparcie procesów planowania produkcji na podstawie prognoz sprzedażowych.
Prezentacja podstaw podejomowania decyzji biznesowych w oparciu o małą i dużą ilość informacji (Expected Value of Information). Obliczanie wartości informacji.
12.45-13.15 Modelowanie wartości opcji strategicznych Real Option Analysis
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu pomiaru wartości opcji strategicznej: Real Option Value. Wycena wartości opcji strategicznej dla inwestycji informatycznych. Real Option Analysis jest nowoczesną techniką opomiarowania ekonomicznego odległych w czasie wydarzeń. Zastosowanie ROA jest niezwykle szerokie i przydatne w wielu rodzajach przedsięwzięć.
13.15-13.30 Modelowanie zjawisk rzadkich, przestojów, katastrof
Prezentacja case-study i ćwiczenia praktyczne z zakresu dynamicznej analizy ekonomicznej wspieranej narzędziami symulacji stochastycznej (w narzędziach @Risk Palisade). Metody z tej grupy opierają się na analogii do wyliczania składki ubezpieczeniowej. Metody prezentowane w niniejszej części stosujemy do oceny systemów wpływających na bezpieczeństwo techniczne i informacyjne firmy.
13.45-14.30 Podsumowanie zajęć. Klasyfikacja efektów ekonomicznych: czas powstania efektów, mierzalność efektów, lokalizacja w rachunku cash-flow wpływu efektu na firmę.
Klasyfikacja krótko i średnioterminowych i długoterminowych efektów ekonomicznych wdrażania informatyki. Prezentacja podstawowych metod analitycznych stosowanych w ocenie tego rodzaju zmian. Zestawienie obejmuje zasady wykorzystania poszczególnych metod, wskazówki dotyczące ich praktycznej wiarygodności. Ocena pracochłonności każdej z metod analitycznych i spodziewanego kosztu przeprowadzenia takich badań wewnątrz organizacji i w drodze zlecenia zewnętrznego. Efekty ekonomiczne zostaną przedstawione na tle typowej funkcjonalności systemów ERP/MRP II, Business Intelligence, CRM.
14.30-15.00 Lunch
15.00-16.00 Test ROI/TCO wykonywany przez Uczestników zajęć w zakresie inwestycji wybranych przez słuchaczy
Uczestnicy dokonają prezentacji procesu konstruowania efektów ekonomicznych inwestycji w dowolny system informatyczny.
Wykonana zostanie procedura:
  1. Identyfikacja efektów ekonomicznych inwestycji w IT
  2. Modelowanie KPI inwestycji
  3. Zaproponowanie metodyki badawczej dla każdego efektu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78