centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.04.2006 Koordynator: Anna Kurzawa

PROGRAM

Warsztaty prowadzą:
Dr Andrzej Krasuski, radca prawny
(CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski Spółka Komandytowa)
Anna Kobylańska, aplikant sędziowski
(CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski Spółka Komandytowa)

12 kwietnia 2006 r.
10:00 Część I: Wybrane problemy interpretacyjne ustawy o ochronie danych osobowych
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy i określenie obowiązków ustawowych
  • Zakres zastosowania ustawy: podmioty przetwarzające dane osobowe i pojęcie przetwarzania danych osobowych.
  • Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i obowiązki związane z ich przetwarzaniem.
 2. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań ochrony danych osobowych
  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  • Zakres i forma udzielania zgody na przetwarzane danych osobowych.
  • Problemy interpretacyjne wyłączeń z obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych).
  • Obowiązki informacyjne administratora danych (skuteczność różnych sposobów informowania).
  • Obowiązki administratora danych w zakresie technicznego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Obowiązek rejestracji zbioru danych (tryb rejestracji, wyłączenia z obowiązku rejestracji, skutki rejestracji).
12:00 Lunch
 1. Wielość podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Niedostosowanie ustawy do niektórych transakcji handlowych (problem dwóch administratorów danych jednego zbioru danych; praktyka dopasowywania struktury transakcji handlowych do ustawy o ochronie danych osobowych).
  • Kategorie podmiotów nieobjętych ustawą o ochronie danych osobowych i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Przekazywanie danych osobowych
  • Obowiązki przetwarzającego dane (dopuszczalność podwójnego? statusu jednego podmiotu: statusu administratora danych i przetwarzającego).
  • Wskazówki praktyczne związane z przygotowywaniem umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Przekazywanie danych za granicę
  • Dopuszczalność przekazywania danych osobowych za granicę.
  • Co to jest adekwatny poziom ochrony?
  • Skutki braku ochrony danych osobowych.
14:00 Przerwa
14:15 Część II: Case study
 1. Prowadzenie działalności marketingowej przy wykorzystaniu danych osobowych zawartych w kupowanych bazach danych.
 2. Analizowane zagadnienia:
  1. status prawny sprzedającego i kupującego bazy danych zawierających dane osobowe,
  2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nabywcę bazy danych,
  3. skuteczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie dla celów marketingowych,
  4. elementy konieczne skutecznej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie z uwzględnieniem działalności bankowej,
  5. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przez spółki z grupy kapitałowej,
  6. przetwarzanie danych osobowych zawartych w zakupionej bazie danych z powołaniem się na uzasadniony interes odbiorcy danych (dopuszczalność tzw. opcji opt-out),
  7. odpowiedzialność za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych zawartych w zakupionej bazie danych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału.
 4. Analizowane zagadnienia:
  1. ustalenie, jaki podmiot prowadzi w Polsce działalność gospodarczą (przedsiębiorca zagraniczny czy też jego oddział),
  2. status przedsiębiorcy zagranicznego mającego siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w świetle ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. podstawa gromadzenia danych osobowych przez przedsiębiorcę zagranicznego/oddział oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę zagranicznego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  4. podstawa prawna przekazywania danych osobowych za granicę przez oddział, przez przedsiębiorcę zagranicznego z UE, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spoza UE,
  5. podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.
 5. Funkcjonowanie strony internetowej, za pomocą której osoby fizyczne zawierają umowy nabycia towarów w systemie wysyłkowym poprzez wypełnienie wzorca zamieszczonego na stronie.
 6. Analizowane zagadnienia:
  1. zasady zawierania umów w trybie on-line, w tym umów licencyjnych,
  2. ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych i określenie zakresu ich obowiązków,
  3. zasady sprzedaży konsumenckiej.
16:00 Zakończenie, rozdanie Certyfikatów Udziału.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78