centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.01.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez nowš Dyrektywę w sprawie "prania brudnych pieniędzy"
 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie brudnych pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Szeroko omówiony zostanie konflikt pomiędzy ochroną danych osobowych a polityką poznaj swojego klienta (gromadzeniem baz danych o klientach) wymaganą przy walce z "praniem brudnych pieniędzy"
 • Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania brudnych pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kancelarie prawne, Poczta Polska, kantory, kasyna, inne "instytucje obowiązane" oraz doradcy finansowi
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych (administratorzy danych)
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

28 stycznia 2009 r.
10:00 Blok wprowadzający
 • Szeroki zakres stosowania regulacji w zakresie "prania pieniędzy" i ochrony danych osobowych:
  - Przedsiębiorca jako "instytucja obowiązana" w polskiej ustawie a definicja zobowiązanego w III Dyrektywie
  - Pojęcia "danych osobowych" i "administratora danych osobowych"
 • Podstawowe informacje o aktualizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w regulacji "prania pieniędzy" i regulacji ochrony danych osobowych
 • Dolegliwe sankcje administracyjne i karne nienależytego działania przez przedsiębiorcę w charakterze "instytucji obowiązanej" lub "administratora danych osobowych"
11:00 Blok poświęcony "praniu pieniędzy"
 • Rozbieżność celów ochrony danych osobowych i przeciwdziałania "prania pieniędzy"
 • Zasadnicze zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę (Dyrektywa 2005/60/WE z 26 października 2005 r.) w sprawie "prania pieniędzy", która nie została właściwie implementowana do krajowego systemu prawnego
 • Praktyczne skutki bezpośredniej skuteczności niektórych postanowień III Dyrektywy dla "instytucji obowiązanych"
 • Polska regulacja z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia
 • Zagrożenia obrotu finansowego, czyli o celu regulacji i zakresie penalizacji procederu prania pieniędzy w Polsce
 • Podstawowa siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej) oraz następstwa braku w polskiej regulacji definicji "rzeczywistego beneficjenta", czy "osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne"
 • Organy właściwe w sprawach zapobiegania "prania pieniędzy"
 • Obowiązek rejestracji transakcji i osób ich dokonujących:
  - zasady dokonywania rejestracji
  - sposób dokonania rejestracji
  - błędy popełniane w związku z rejestracją
 • Typowanie transakcji podejrzanych:
  - geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji
  - nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji
  - nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji
  - nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu "prania pieniędzy"
 • Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:
  - typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną
  - kompetencje Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją
  - komunikacja pomiędzy "instytucją obowiązaną" a klientem w związku z notyfikacją
  - skutki prawne dokonanej notyfikacji dla "instytucji obowiązanej"
 • Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku
 • Zasady kształtowania regulacji wewnętrznych w sprawie procederu "prania pieniędzy"
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Blok poświęcony ochronie danych osobowych z perspektywy "prania pieniędzy"
 • Najważniejsze problemy prawne i praktyczne ochrony danych osobowych u przedsiębiorców będących jednocześnie "instytucją obowiązaną" w rozumieniu regulacji "prania pieniędzy":
  - zasady przetwarzania danych osobowych klientów: zwykłych i sensytywnych
  - specyfika przetwarzania danych osobowych pracowników odpowiedzialnych za przeciwdziałania "praniu pieniędzy"
  - organizacja (zarządzanie) ochrona danych osobowych
  - zakres zobowiązań "instytucji obowiązanej" w zakresie ochrony prywatności klienta
  - monitoring nowoczesnych kanałów komunikacji (Internet, komunikatory, telefonia internetowa)
 • Prawa GIODO w stosunku do administratorów danych osobowych będących "instytucją obowiązaną"
 • Możliwość zaskarżania decyzji GIODO do WSA i NSA
 • Skutki karno-prawne nadużyć w zakresie ujawniania lub nie ujawniania danych osobowych
 • Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) z perspektywy możliwego naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych
 • Orzecznictwo sądów próbujące pogodzić regulację "prania pieniędzy" i ochrony danych osobowych
 • Dyskusja - case study
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78