centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.07.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

28 lipca 2009 r.
10:00 Wykład: Prawo autorskie w działalności wydawniczej
 • Działalność wydawnicza a umowa wydawnicza:
  1. umowa wydawnicza jako szczególny przypadek umowy o dzieło,
  2. usługi wydawnicze wydawców na rzecz innych podmiotów,
  3. pozyskiwanie praw autorskich przez wydawców od innych podmiotów.
 • Umowa wydawnicza a umowy z zakresu prawa autorskiego:
  1. wariant licencyjny umowy wydawniczej,
  2. wariant rozporządzający umowy wydawniczej,
  3. prawa zależne w umowach wydawniczych.
 • Szczególne przypadki uzyskiwania praw autorskich przez wydawców:
  1. nabywanie przez wydawców praw autorskich od własnych pracowników,
  2. uzyskiwanie przez wydawców praw autorskich z mocy prawa (utwory zbiorowe - encyklopedie, czasopisma),
  3. uzyskiwanie przez wydawcę prawa do tytułu dzieła.
 • Specyfika poszczególnych rodzajów utworów w działalności wydawniczej:
  1. problematyka utworów słowno-graficznych:
   - utwory literackie, naukowe i publicystyczne,
   - prace redakcyjne a prawa autorskie do ich efektów,
  2. wykorzystywanie w działalności wydawniczej utworów fotograficznych (fotografie istniejące - agencyjne i fotografie na zamówienie),
  3. utwory plastyczne w działalności wydawniczej - reprodukcje,
  4. specyfika wydawnictw muzycznych (wykorzystywanie w działalności wydawniczej artystycznych wykonań),
  5. prawne aspekty korzystania w działalności wydawniczej z programów komputerowych.
 • Opłaty na Fundusz Promocji Twórczości:
  1. wysokość opłat,
  2. przedmiotowy zakres opłat,
  3. zasady rozliczania opłat.
 • Czasowy zakres ochrony:
  1. wygasanie praw autorskich,
  2. szczególne pokrewne prawa wydawnicze.
 • Ochrona dóbr osobistych a działalność wydawnicza:
  1. korzystanie w działalności wydawniczej z wizerunku osób,
  2. zakres swobody publikowania prywatnej korespondencji,
  3. istota autorskich dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nadzoru autorskiego.
 • Egzemplarze autorskie - zapisy umów wydawniczych
 • Dozwolony użytek w działalności wydawniczej:
  1. dozwolone prawo cytatu,
  2. dozwolony użytek dotyczący publikacji dzieł plastycznych i fotograficznych.
Rafał Golat
(radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
12:00 Wykład: Wpływ Internetu na rozwój nowych form propagowania wiedzy i kultury - kierunki ewolucji działalności wydawniczej

Internet jest otwartą platformą innowacyjną - hipermedium umożliwiającym potencjalnie wszystkim niemal nieskrępowane eksperymentowanie zarówno na polu nowych rozwiązań technicznych, jak i związanych z produkcją kulturową. Rezultatem tych eksperymentów są innowacje zarówno o charakterze inkrementalnym, jak i dysruptywnym oraz radykalnym, co niezwykle komplikuje kontekst działania wydawców i producentów treści. Jedynym stałym elementem świata Internetu jest pewność ciągłej zmiany.

 • Internet jako platforma innowacyjna - próba systematyzacji
 • Mobilny internet - nowe wyzwania czy szansa na stabilizację modeli działania?
 • Komercyjne i społeczne modele produkcji treści: konflikt czy symbioza?
 • Czego chce klient?
 • Najważniejsze trendy

Edwin Bendyk
(Redakcja Polityki)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Roszczenia odszkodowawcze i roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści w prawie własności intelektualnej
Model ochrony praw własności intelektualnej w dyrektywie enforcement i jego implementacja do prawa krajowego
I. Roszczenia odszkodowawcze
 • Szkoda i sposób naprawienia szkody
 • Naprawienie szkody na zasadach ogólnych
  1. Wina jako element szkody
  2. Związek przyczynowy
  3. Sposoby obliczania wysokości szkody
 • Szczególny sposób ustalenia odszkodowania w prawie własności przemysłowej i ustawie o prawie autorskim
  1. Pojęcie stosownego wynagrodzenia
  2. Odszkodowanie ryczałtowe
  3. Odszkodowanie wielokrotne (wielokrotność opłaty licencyjnej)
II. Roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści
 • Charakter prawny roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści
 • Roszczenie na zasadach ogólnych (bezpodstawność wzbogacenia, bezprawność, wzbogacenie, zubożenie, związek pomiędzy wzbogaceniem i zubożeniem)
 • Roszczenie sui generis o wydanie korzyści
 • Sposób obliczania wielkości bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 • Relacja roszczeń o wydanie korzyści do innych roszczeń przysługujących uprawnionemu
 • Nowe propozycje rozumienia roszczenia o wydanie bezpodstawnie korzyści
Paweł Podrecki
(Uniwersytet Jagielloński)
13:45 Wykład: Aspekty podatkowe obrotu prawami autorskimi
 • Ogólna klasyfikacja umów autorskich podlegających obowiązkowi podatkowemu
  1. umowy o dzieło,
  2. umowy licencyjne,
  3. umowy rozporządzające prawami autorskimi.
 • Warunki stosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów w działalności twórczej
 • Podatek VAT obowiązujący w przypadku umów autorskich
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. charakter i znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  2. metody opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu z działalności twórczej w kraju i za granicą.
Agnieszka Malczewska
(Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy z Krakowa)
14:30 Case study: Skazani na Empik? Instytut Książki w obronie małych wydawnictw przed praktykami ograniczającymi konkurencję
 • Dramatis personae - Empik, Instytut Książki, małe wydawnictwa, UOKiK
 • Definicja rynku - czy sieciowa sprzedaż książek to odrębny rynek właściwy?
 • Praktyki handlowe Empiku - pytania o naruszenia prawa antymonopolowego
 • Stanowisko regulatora antymonopolowego oraz jego skutki rynkowe
 • Czy "ustawa Langa" może być dobrym rozwiązaniem w Polsce?
Mec. Jarosław Sroczyński
(Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych)
15:15 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78