centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.08.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

27 sierpnia 2009 r.
10:00 Wykład: Charakter prawny oprogramowania i ogólne zasady jego ochrony
 • Oprogramowanie jako dobro niematerialne czy jako rzecz?
 • Ochrona oprogramowania na podstawie prawa autorskiego a ochrona patentowa.
 • Przesłanki ochrony prawnoautorskiej i jej zakres.
dr Małgorzata Engeleit
11:00 Wykład: Najczęściej występujące umowy w obrocie oprogramowaniem
 • Umowy nabycia oprogramowania standardowego,
 • Umowy na wytworzenie oprogramowania (systemu) indywidualnego,
 • Umowy wdrożeniowe,
 • Umowy serwisu i konserwacji oprogramowania,
 • Umowy depozytu oprogramowania,
 • Licencje open source (np. licencje GNU), licencje open kontent (np. creative commons).
dr Małgorzata Engeleit
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Odpowiedzialność za wady oprogramowania i za usterki wdrożonego systemu. Kluzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania
 • Czy zamawiający produkt informatyczny ma prawo ma prawo wymagać i oczekiwać, że zamówiony produkt został odpowiednio zaprojektowany, przetestowany, wyprodukowany lub wdrożony (zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, normami lub standardami)?
 • Jakie znaczenie mają zapewnienia producenta, że produkt będzie posiadał oferowaną funkcjonalność, szybkość i wydajność pracy, kompatybilność itd. oraz działał zgodnie z zapewnieniami?
 • Jaką skuteczność mają zastrzeżenia umowne typu "as it is" z góry uprzedzające zamawiającego, że oferowany produkt może być wadliwy lub nie odpowiadać wszelkim czy też określonym jego oczekiwaniom lub wymaganiom?
 • Jaką moc prawną posiadają umowne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności producenta lub firmy wdrożeniowej za wady oprogramowania i systemów informatycznych?
 • Z jakich instrumentów prawnych może skorzystać zamawiający w obronie swoich interesów zwianych z zakupem lub wdrożeniem produktu informatycznego?
 • Jakie są możliwości kształtowania treści umowy licencyjnej lub wdrożeniowej, aby należycie zabezpieczyć interesy zamawiającego?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność producenta za produkt informatyczny i firmy wdrożeniowej za usługi wdrożeniowe?
mec. Sławomir Ciupa
(Kancelaria Prawnicza Ciupa Figat i Wspólnicy)
13:45 Wykład: Programy komputerowe w prawie patentowym
 • Rys historyczny - ewolucja poglądów na temat modelu i zakresu prawnej ochrony programów komputerowych (prawo autorskie v. prawo patentowe);
 • Obecny status programów komputerowych w prawie patentowym:
  1. polska ustawa - prawo własności przemysłowej;
  2. konwencja o udzielaniu patentów europejskich;
 • Prawne znaczenie wyłączenia programów komputerowych z zakresu pojęcia wynalazków podlegających opatentowaniu;
 • Praktyka rozpatrywania zgłoszeń patentowych dotyczących tzw. wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera (computer-implemented inventions), ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego;
 • Spory i kontrowersje na temat statusu programów komputerowych w systemie patentowym, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. fiaska projektu dyrektywy [COM (2002) 92] dotyczącej zdolności patentowej wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera;
  2. rozbieżności i wątpliwości interpretacyjnych w orzecznictwie krajowych organów patentowych i w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego;
 • Wniosek G 3/08 Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EUP: analiza pytań prawnych zawartych we wniosku.
prof. Aurelia Nowicka
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Umowy licencyjne o korzystanie z baz danych
 • Charakter prawny umowy i źródła prawa (umowa licencyjna o korzystanie z baz danych jako umowa nienazwana, stosowanie wybranych przepisów do tego rodzaju umowy, relacja ustawy o ochronie baz danych do innych ustaw).
 • Rodzaje umów licencyjnych o korzystanie z baz danych występujących w obrocie (z punktu widzenia licencjobiorcy, z uwagi na kwestię wyłączności, z uwagi na zbywalność).
 • Przedmiot umów licencyjnych o korzystanie z baz danych (pojęcie bazy danych według różnych ustaw, pojęcie elektronicznej bazy danych, program komputerowy a baza danych) i strony umowy.
 • Główne cechy charakterystyczne umów (podstawowe zobowiązania stron, przede wszystkim kwestia upoważnienia licencyjnego).
 • Szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy.
 • Inne kwestie związane z umowami licencyjnymi o korzystanie z baz danych (forma umowy, prawo właściwe dla umów, szczególne przypadki zawarcia umowy, zakończenie umowy).
dr Dorota Sokołowska
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
15:15 Wykład: Roszczenia odszkodowawcze i roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści w prawie własności intelektualnej
Model ochrony praw własności intelektualnej w dyrektywie enforcement i jego implementacja do prawa krajowego
I. Roszczenia odszkodowawcze
 • Szkoda i sposób naprawienia szkody
 • Naprawienie szkody na zasadach ogólnych
  1. Wina jako element szkody
  2. Związek przyczynowy
  3. Sposoby obliczania wysokości szkody
 • Szczególny sposób ustalenia odszkodowania w prawie własności przemysłowej i ustawie o prawie autorskim
  1. Pojęcie stosownego wynagrodzenia
  2. Odszkodowanie ryczałtowe
  3. Odszkodowanie wielokrotne (wielokrotność opłaty licencyjnej)
II. Roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści
 • Charakter prawny roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści
 • Roszczenie na zasadach ogólnych (bezpodstawność wzbogacenia, bezprawność, wzbogacenie, zubożenie, związek pomiędzy wzbogaceniem i zubożeniem)
 • Roszczenie sui generis o wydanie korzyści
 • Sposób obliczania wielkości bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 • Relacja roszczeń o wydanie korzyści do innych roszczeń przysługujących uprawnionemu
 • Nowe propozycje rozumienia roszczenia o wydanie bezpodstawnie korzyści
Paweł Podrecki
(Uniwersytet Jagielloński)
15:45 Wykład: Pułapki umów licencyjnych - zgodność niektórych klauzul umów licencyjnych z polskim systemem prawnym
 • Korzystanie z programu komputerowego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Praktyka zawierania typowych umów licencyjnych na oprogramowanie a przepisy prawa autorskiego
 • Podstawowe sposoby zawierania umów licencyjnych na oprogramowanie
 • Umowy licencyjne w obrocie z konsumentami
 • Czas trwania licencji z uwzględnieniem problematyki wersji demonstracyjnych i wersji shareware oprogramowania
 • Zmiana podmiotu uprawnionego do programu komputerowego
 • Zakres dozwolonego korzystania z egzemplarza programu komputerowego
Dr Marek Bukowski
(Kancelaria Prawna Bukowscy i Wspólnicy)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78