centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03.09.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez dużą nowelizację do polskiej Ustawy w sprawie "prania pieniędzy", a także zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę w sprawie "prania pieniędzy"
 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Szeroko omówiony zostanie konflikt pomiędzy ochroną danych osobowych a polityką poznaj swojego klienta (gromadzeniem baz danych o klientach) wymaganą przy walce z "praniem pieniędzy"
 • Zaprezentowaną zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, Poczta Polska, kantory, kasyna, inne "instytucje obowiązane" oraz doradcy finansowi
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych (administratorzy danych)
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
 • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

3 września 2009 r.
10:00 Blok wprowadzający
 1. Założenia dużej nowelizacji Ustawy z czerwca 2009 r.
 2. Szeroki zakres stosowania regulacji w zakresie "prania pieniędzy" i ochrony danych osobowych:
  • Przedsiębiorca jako "instytucja obowiązana" w polskiej ustawie a definicja zobowiązanego w III Dyrektywie;
  • Praktyczne skutki uznania jakiegoś podmiotu za "instytucję obowiązaną".
 3. Główne pułapki w siatce pojęć, którymi posługuje się Ustawa
 4. Podstawowe informacje o obowiązkach nałożonych na przedsiębiorców w regulacji "prania pieniędzy" i regulacji ochrony danych osobowych.
 5. Dolegliwe sankcje administracyjne i karne nienależytego działania przez przedsiębiorcę w charakterze "instytucji obowiązanej" lub "administratora danych osobowych", w tym dotyczące osobiście pracowników i członków zarządów.
11:00 Blok poświęcony "praniu pieniędzy"
 1. Zasadnicze zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę (Dyrektywa 2005/60/WE z 26 października 2005r.) w sprawie "prania pieniędzy",
 2. Polska regulacja w sprawie "pranie pieniędzy" na tle rozwiązań wspólnotowych i praktycznych doświadczeń zebranych w rocznych raportach GIIF.
 3. Język polskiej regulacji, czyli definicje legalne z perspektywy praktycznej, a zwłaszcza
  • skutki wprowadzenia do Ustawy pojęcia "beneficjenta rzeczywistego";
  • różnice pomiędzy pojęciem "transakcji" a pojęciem "przeprowadzenia transakcji";
  • następstwa uznania relacji biznesowej za "stosunek gospodarczy" w rozumieniu Ustawy
  • pojęcie "osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne".
 4. Organy właściwe w sprawach zapobiegania "prania pieniędzy".
 5. Trudności z należytym wykonaniem obowiązku rejestracji transakcji:
  • zasady typowania zdarzeń gospodarczych jako transakcji;
  • zasady dokonywania rejestracji;
  • sposób dokonania rejestracji;
  • błędy popełniane w związku z rejestracją
 6. Różnice pomiędzy transakcjami nadprożowymi a transakcjami podejrzanymi.
 7. Typowanie transakcji podejrzanych:
  • geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania faktyczne (behawioralne) klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu "prania pieniędzy";
 8. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:
  • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną;
  • kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją;
  • komunikacja pomiędzy "instytucją obowiązaną" a klientem w związku z notyfikacją;
  • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla "instytucji obowiązanej".
 9. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku.
 10. Skutki wstrzymania transakcji i blokady rachunku, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji pomiędzy "instytucją obowiązaną" a klientem.
 11. Zasady kształtowania regulacji wewnętrznych w sprawie procederu "prania pieniędzy"
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Blok poświęcony ochronie danych osobowych z perspektywy "prania pieniędzy"
 1. Najważniejsze problemy prawne i praktyczne ochrony danych osobowych u przedsiębiorców będących jednocześnie "instytucją obowiązaną" w rozumieniu regulacji "prania pieniędzy":
  • zasady przetwarzania danych osobowych klientów: zwykłych i sensytywnych;
  • specyfika przetwarzania danych osobowych pracowników odpowiedzialnych za przeciwdziałania "praniu pieniędzy";
  • organizacja (zarządzanie) ochrona danych osobowych
  • zakres zobowiązań "instytucji obowiązanej" w zakresie ochrony prywatności klienta
  • monitoring nowoczesnych kanałów komunikacji (Internet, komunikatory, telefonia internetowa).
 2. Prawa GIODO w stosunku do administratorów danych osobowych będących "instytucją obowiązaną".
 3. Możliwość zaskarżania decyzji GIODO do WSA i NSA.
 4. Skutki karno-prawne nadużyć w zakresie ujawniania lub nie ujawniania danych osobowych.
 5. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) z perspektywy możliwego naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.
 6. Orzecznictwo sądów próbujące pogodzić regulację "prania pieniędzy" i ochrony danych osobowych.
 7. Dyskusja - case study.
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78