centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 02.12.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Dzięki obecnym zmianom w kodeksie spółek handlowych wzmocniona zostanie pozycja akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zyskają instrumenty gwarantujące ochronę praw korporacyjnych. Nowe przepisy zmieniają zasady funkcjonowania spółek i odnoszą się głównie do spółek publicznych, ich wprowadzenie jest podyktowane koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
Obecne prawo zezwala na przeprowadzanie walnych zgromadzeń i posiedzeń Rad Nadzorczych na odległość za pośrednictwem systemów informatycznych pozwalających zdalnie zatwierdzać protokoły, uchwały i zgłaszać sprzeciw niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy.

Podczas niniejszego spotkania omówimy nowelizację kodeksu spółek handlowych, jak również zaprezentujemy systemy teleinformatyczne wspomagające prace walnych zgromadzeń i rad nadzorczych.

PROGRAM

2 grudnia 2009 r.
10:00 Wykład wprowadzający i dyskusja: Rola walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej w realizacji funkcji biznesowych i w zapewnieniu poprawności prawnej działania spółek kapitałowych
dr hab. Robert Gwiazdowski
11:30 Prezentacja firmowa: Zastosowanie systemów wideokonferencyjnych do przeprowadzania w czasie rzeczywistym walnych zgromadzeń oraz posiedzeń Rad Nadzorczych na odległość
Artur Rutkowski
(Kierownik Produktu MCX Telecom)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykłady:
 1. Obowiązki publikacyjne spółek publicznych w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia - po noweli KSH z 5/12/08
 2. Uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia i uzupełnieniem porządku jego obrad
 3. Koncepcja dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (rekord date) jako podstawa legitymacji akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej
dr Krzysztof Oplustil
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Udział oraz głosowanie na walnym zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Uwarunkowania prawne elektronicznych głosowań (e-mail, sms, platformy komunikacyjne) na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
 • Prawne przesłanki wykonywania uprawnień korporacyjnych przez akcjonariuszy nieobecnych na walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (treść statutu, transmisja obrad, głosowanie, udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, elektroniczna lista akcjonariuszy).
 • Problem identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
mec. Konrad Konarski
15:20 Wykłady:
 1. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w działaniu rad nadzorczych
 2. Wymagania prawne związane z stroną internetową spółki publicznej:
  • Wymagania prawne wynikające z ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną (regulamin, obowiązki informacyjne, informacje o szczególnych zagrożeniach).
  • Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów KSH (jakie informacje muszą się znaleźć na stronie internetowej spółki publicznej).
  • Realizacja prawa akcjonariusza do informacji na temat spółki, z wykorzystaniem strony internetowej.
mec. Konrad Konarski
16:50 Zakończenie programu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78