centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.05.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

12 maja 2009 r.
10:00 Wykład: Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) - zwiastun automatyzacji prawa? Informatyzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości - wizja rozwoju
 • sposób implementowania rozwiązań informatycznych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego
 • elektroniczne postępowanie sądowe - sposoby likwidowania "hybrydowości"
 • doręczenie elektroniczne w elektronicznym postępowaniu upominawczym w porównaniu do wykorzystania tradycyjnej skrzynki poczty elektronicznej
 • dostęp do informacji gromadzonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym dla stron, osób trzecich, organów państwowych
 • masowe składanie pozwów i jego specyfika w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • klauzula wykonalności w postaci elektronicznej, założenia konstrukcji prawnej, posługiwanie się w postępowaniach "papierowych"
 • klauzula wykonalności w postaci elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym
 • posługiwanie się podpisami elektronicznymi przez strony, pełnomocników, sąd i komornika
Sędzia Bogdan Pękalski
(Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych)
10:50 Prezentacja sponsora: Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla Wymiaru Sprawiedliwości w oparciu o platformę Microsoft

Prezentacja przybliży słuchaczom możliwości realizacji różnych rozwiązań i systemów w oparciu o nowoczesną platformę informatyczną Microsoft. Poruszane zagadnienia dotykać będą zarówno problematyki związanej z wewnętrzną pracą organizacji (systemy elektronicznego obiegu dokumentów, narzędzia wspomagające realizację postępowań i czynności sądowych, bazy wiedzy, usprawnienie dostępu do elektronicznych akt i archiwów dokumentacji itp.), a także z komunikacją zewnętrzną oraz obsługą osób i firm (elektroniczne kanały komunikacji i obsługi postępowań, nowoczesne serwisy portalowe).

Wojciech Głąb
(Microsoft)
11:30 Prezentacja: Czemu służy elektroniczny dokument, czyli jak odkryć siłę informacji w służbie wymiaru sprawiedliwości
 • Problemy związane z analizowaniem danych zawartych w dokumentach elektronicznych
 • Najnowsza technologia wyszukiwania danych jako rozwiązanie powyższych problemów
 • Analiza lingwityczna treści dokumentów elektronicznych
 • Automatyczne odnajdywania najważniejszych elementów w dokumencie: osoby, miejsca, daty, numery identyfikacyujne etc.
 • Dynamiczna nawigacja po dokumentach elektronicznych
 • Graficzna prezentacja i analiza wyników wyszukiwania
 • Możliwe zastosowania - odkrywanie wiedzy ukrytej w stosie dokumentów elektronicznych
mgr inż. Paweł Wróblewski
(ABG SA)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
 • katalog środków dowodowych
 • pojęcie dokumentu zdigitalizowanego
 • pojęcie dokumentu elektronicznego
 • e-dokument jako dokument
 • e-dokument jako obiekt oględzin
 • e-dokument jako inny środek dowodowy
 • bankowe dokumenty elektroniczne
 • notarialne dokumenty elektroniczne
 • dokument elektroniczny w kontekście zakazów dowodowych
 • dokument elektroniczny w kontekście swobodnej oceny dowodów
Berenika Kaczmarek
(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
13:10 Prezentacja: Innowacyjne technologie w zarządzaniu sądem
Piotr Derengiewicz, Marek Czarzyński
(Praetor, HADATAP)
13:40 Prezentacja: Rozwiązania sieciowe dla instytucji wymiaru sprawiedliwości
Maciej Kaczmarek
(D-Link Polska)
14:10 Wykład: Dokument elektroniczny a sądownictwo arbitrażowe
 • podstawowe informacje o sądzie arbitrażowym
 • forma (w tym elektroniczna) zapisu na sąd polubowny (arbitrażowy)
 • dowód z dokumentu elektronicznego
 • doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu przed sądem polubownym
 • skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • uznanie/stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu polubownego i ugód przed nim zawartych
Sylwia Kotecka
(Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Dowody elektroniczne w karnym postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • pojęcie i rola dowodów elektronicznych w procesie karnym
 • gromadzenie dowodów przez organy procesowe
 • gromadzenie dowodów elektronicznych przez osoby prywatne
 • rola opinii biegłego
 • ocena dowodów elektronicznych
dr Arkadiusz Lach
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
15:40 Wykład: Elektroniczny dozór skazanych w polskim systemie prawnym
 • rozwój systemów dozoru elektronicznego na świecie
 • sposoby wykorzystania taggingu we współczesnych systemach prawa karnego na świecie
 • wpływ ustawy o systemie dozoru elektronicznego na inne instytucje prawa karnego wykonawczego
 • możliwości wykorzystania systemu dozoru elektronicznego w celu rozwiązania problemów polskiego systemu prawa penitencjarnego
 • perspektywy rozbudowy systemu dozoru elektronicznego i objęcia nim dalszych kategorii skazanych
 • wykorzystanie dozoru elektronicznego jako narzędzia kontroli postpenitencjarnej w stosunku do niektórych kategorii osób
dr Michał Fajst
(Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego)
16:10 Zakończenie

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium - proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78