centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.02.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

POD PATRONATEM

Przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego stało się już częstą praktyką a wszelkie rokowania na 2009 rok wskazują, że będzie to praktyką masową.
Celem konferencji jest przede wszystkim doradztwo prawne i organizacyjne jak również przedstawienie pozytywnych wzorców w tym zakresie oraz prezentacje możliwości wsparcia procesów przekształceń przez dostępne systemy teleinformatyczne. Równie ważny będzie blok tematyczny poświęcony formującym się zasadom współpracy samorządów z nowopowstałymi zarządami szpitali.
Dlatego też, grupą docelową osób zapraszanych do udziału w konferencji będą zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i kadra menedżerska szpitali, których dotyczą projekty przekształceń.

Prowadzenie obrad: Renata Jażdż-Zaleska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych

PROGRAM

5 lutego 2009 r.
I blok tematyczny: SZPITAL, JAKO SPÓŁKA - PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ
10:00 Wykład: Cele restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia poprzez przekształcenia
dr n. med. Michał Kamiński
10:40 Wykład: Prawne zasady przekształceń
 • Proces przekształcania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) w spółkę prawa handlowego z zachowaniem 100% udziałów dla samorządu (case study z komentarzem prawnym)
 • Przekształcenie z likwidacją SPZOZ (na podstawie dotychczasowych przepisów)
 • Przekształcenie SPZOZ z przejęciem załogi (na podstawie projektu nowej ustawy)
 • Określenie formalnych ram działalności nowej spółki prowadzącej NZOZ - zasady współpracy pomiędzy samorządem a ewentualnym inwestorem
 • Odpowiedzialność cywilna i karna organów spółki kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności w procesie restrukturyzacji
 • Możliwości pozyskiwania źródeł dodatkowego finansowania w procesach przekształceń
mec. Adam Szczepanik
(Kancelaria Prawnicza "Professio")
11:30 Prezentacja: System informatyczny a wynik finansowy jednostki
Grzegorz Kulbaka
(Dyrektor Handlowy, UHC Sp. z o.o.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
II blok tematyczny: UWARUNKOWANIA TELEINFORMATYCZNE
12:30 Wykład: Narzędzia informatyczne w procesie restrukturyzacji szpitali
dr Leszek Sikorski
(dyrektor Centrum System Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
13:00 Prezentacja: Wykorzystania narzędzi typu Business Intelligence w szpitalach
 • Idea Business Intelligence
 • Rodzina Oracle BI
 • Przykłady wykorzystania narzędzi Oracle BI w służbie zdrowia
Aleksander Miler, Adam Pośpiech
(Oracle Polska)
13:30 Prezentacja: Jak osiągnąć nowoczesną infrastrukturę informatyczną w szpitalu - dobre przykłady
Krzysztof Demski
(Dyrektor sektora publicznego i obronnego, Sun Microsystems)
14:00 Prezentacja: Szpital w nowych realiach - nowoczesne systemy informatyczne w placówce ochrony zdrowia, usprawniające procesy organizacyjne, finansowe i biznesowe
Marek Dynowski (Medinet)
Łukasz Przybyłek (Microsoft)
Andrzej Kuś, Adam Latocha (SIMPLE)
14:30 Przerwa
III blok tematyczny: WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z ZARZĄDEM SZPITALA (albo vice versa)
14:45 Wykład: Cele stawiane przed restrukturyzacją szpitali przez organy założycielskie
 • Kategorie organów założycielskich: Czy wszystkie mają takie same prawa i obowiązki?
 • Dlaczego niektóre organy założycielskie podejmują działania restrukturyzacyjne, inne się z nimi wstrzymują, a część się przez nimi broni?
 • Pytanie wcale nie retoryczne: Czy forma prawna w jakiej prowadzony jest ZOZ ma znaczenie dla organu prowadzącego?
 • Organ założycielki w zderzeniu z głównymi interesariuszami procesów restrukturyzacyjnych: Kogo naprawdę obchodzi przyszłość ZOZ-u i dlaczego?
 • Mechanizmy zarządzania i nadzoru nad działalnością ZOZ-ów przez jednostki samorządu terytorialnego - oczekiwania obu stron i dobre praktyki
 • Strategiczne planowanie - nader rzadka rzeczywistość. Czy usprawiedliwieniem jest niejasna i niestabilna sytuacja systemu ochrony zdrowia w skali kraju?
 • Kategorie organów założycielskich: Czy wszystkie mają takie same prawa i obowiązki?
 • Monitoring - sformułowanie coraz mniej tajemne
 • Czy dla celów stawianych przez ZOZ-em znaczenie ma forma prawna w jakiej jest on prowadzony?
 • Uzasadniona zmienność celów: wczoraj, dziś i jutro
 • Cel główny, acz często skrywany - stabilizacja sytuacji ekonomicznej ZOZ-u
 • Powiązania budżetu organu założycielskiego z budżetem ZOZ-u
 • Szerszy zakres świadczeń, większa ich dostępność oraz wyższa jakość - oczekiwania organu założycielskiego w zderzeniu z możliwościami ZOZ-ów
 • Nieśmiałe próby promocji i profilaktyki zdrowia
 • Zadanie wcale nie łatwe: Kto wyegzekwuje realizację celów stawianych przed ZOZ-em?
Marek Wójcik
(Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Doradca Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
15:30 Wykład: Kluczowe warunki powodzenia w komercjalizacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 • Komercjalizacja jako proces strategiczny i kompleksowy. Wariantowe sposoby osiągnięcia dobrych rezultatów
 • Kontekst instytucjonalny planowanych zmian. Identyfikacja elementów i typów otoczenia
 • Komercjalizacja ZOZ jako działanie zespołowe. Spójność zespołu, jego profesjonalizm i determinacja działania - warunkami osiągnięcia końcowego powodzenia
dr Marian Kachniarz
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
16:15 Dyskusja panelowa: Rola samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia a praktyka przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego, na przykładzie zrealizowanych i projektowanych przypadków
 • Aspekty formalno - prawne likwidacji SPZOZ - rola organu założycielskiego
 • Strona formalno - prawna procesu likwidacji SPZOZ i utworzenia w jego miejsce spółki prawa handlowego
 • Restrukturyzacja a przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej - aspekty praktyczne
Renata Jażdż-Zaleska (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych)
Piotr Pośpiech (Starosta Powiatu Kluczborskiego)
17:30 Koktajl

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78