centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05-06.08.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
Warsztaty "Umowy w obrocie gospodarczym" obejmują swoim zakresem szeroką problematykę zawierania oraz wykonywania kontraktów przez przedsiębiorcę, a tym samym skutecznego uczestniczenia w profesjonalnym obrocie cywilnoprawnym z zabezpieczeniem własnych interesów.
Celem warsztatów jest przede wszystkim omówienie zasad budowania kontraktów z wyszczególnieniem typowych klauzul umownych oraz poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (w tym dopuszczalności umownej modyfikacji przesłanek odpowiedzialności). Ponadto przedmiotem warsztatu będą różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności jak również typowe kontrakty nazwane.
Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość konfrontacji problemów związanych z bieżącą działalnością swoich przedsiębiorstw z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz praktycznym doświadczeniem Kancelarii zajmującej się bieżącą obsługą działalności gospodarczej.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?
Warsztat przeznaczony jest dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących się zawodowo zawieraniem oraz wykonywaniem umów. Program warsztatu odpowiada na zapotrzebowanie indywidualnych przedsiębiorców, członków zarządów spółek kapitałowych, jak i specjalistów ds. handlowych, marketingu oraz umów.

Warsztaty prowadzą:
Mec. Aleksander Raczyński - Kancelaria Sójka & Maciak
Mec. Konrad Kaszubiak - Kancelaria Sójka & Maciak

Czas trwania warsztatu:
2 dni, godz. 10:00-16:00 z przerwą na lunch.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

5 sierpnia 2009 r.

Podstawowe zagadnienia prawa kontraktowego

 • swoboda kształtowania treści umowy i jej ograniczenia
 • swoboda wyboru formy umowy i jej ograniczenia

Ogólne zasady budowania kontraktu ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących obowiązku informacyjnego - elementy umowy
Sposoby zawierania umów:

 • tryb ofertowy
 • tryb negocjacyjny
 • aukcja i przetarg

Zasady reprezentacji, pełnomocnictwo i prokura

 • sposoby pozyskiwania informacji w tym zakresie (KRS, Mig)

Podział umów na nazwane i nienazwane z omówieniem podstawowych kontaktów handlowych, w szczególności:
Umowa sprzedaży z uwzględnieniem sprzedaży konsumenckiej:

 • umowa o dzieło z uwzględnieniem regulacji dotyczących umów budowlanych
 • umowa zlecenia z uwzględnieniem umów o świadczenie usług
 • umowa najmu z uwzględnieniem umowy najmu lokali

Problematyka wzorców umownych oraz umów konsumenckich

 • pojęcie wzorca umowy
 • wzorzec a umowa
 • niedozwolone klauzule umowne
 • umowy zawierane na odległość
 • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

6 sierpnia 2009 r.

Umowne sposoby zabezpieczenia wierzytelności

 • gwarancja bankowa
 • gwarancja ubezpieczeniowa
 • umowa poręczenia
 • zobowiązanie wekslowe
 • poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc
 • przywłaszczenie na zabezpieczenie
 • przelew na zabezpieczenie
 • zastaw i zastaw rejestrowy
 • hipoteka

Skutki niewykonania umów zobowiązaniowych

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • szkoda
 • związek przyczynowy

Umowna modyfikacja przesłanek i zakresu odpowiedzialności kontraktowej

 • rozszerzenie bądź ograniczenie zakresu okoliczności obciążających dłużnika
 • umowna modyfikacja przesłanki szkody
 • umowna modyfikacja przesłanki związku przyczynowego

Skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

 • wstrzymanie świadczenia
 • uprawnienie odstąpienia od umowy wzajemnej

Kary umowne

 • kara wyłączna
 • kara zaliczana
 • kara alternatywna
 • kara kumulatywna
 • miarkowanie kar umownych
 • przykładowe klauzule kar umownych

Szczególne klauzule umowne

 • klauzula poufności
 • klauzula zakazu konkurencji
 • umowne prawo odstąpienia
 • postanowienia końcowe
 • klauzule prawa właściwego
 • klauzule wyboru sądu

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78