centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.02.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Kryzys gospodarczy, zmiany klimatyczne skutkujące coraz częstszymi awariami i uszkodzeniami infrastruktury oraz występujące inne zagrożenia bezpieczeństwa - to wszystko powinno motywować do poznania najnowszych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania kryzysowego i narzędzi teleinformatycznych temu służących.
Niniejszą propozycję udziału w konferencji kierujemy zarówno do przedstawicieli kadry zarządczej sektora energetyczno-paliwowego, jak też do osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

PROGRAM

12 lutego 2009 r.
10:00 Objecie prowadzenia obrad i wprowadzenie w program konferencji przez płk. dr inż. Zbigniewa Piątka, Akademia Obrony Narodowej
10:10 Wystąpienie inauguracyjne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Dariusza Bogdana
10:30 Wykład inauguracyjny: Zaawansowane technologie monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
 • Źródła zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Priorytetowe technologie w Programie Europejskim Badania nad Bezpieczeństwem.
 • Inżynieria bezpieczeństwa w obszarze niezawodności technicznej (automatyzacja zarządzania w przypadku wystąpienia zagrożeń kryzysowych).
 • Metody monitorowania zagrożeń.
Gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
(Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej)
11:10 Wykład: Uprawnienia organów administracji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego
 • Podstawy prawne.
 • Wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
 • Wprowadzenie ograniczeń w poborze paliw gazowych.
 • Zagrożenie długookresowe zapewnienia zapotrzebowania na energię elektryczną - budowa nowych mocy wytwórczych.
Zdzisław Muras
(Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE)
11:50 Prezentacja: System IT w warunkach hiperkonkurencji

Od czego dziś zależy sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa? W coraz większym stopniu od stabilności i ciągłości pracy systemu IT. W branży energetycznej nawet kilkuminutowy przestój pracy systemu IT może oznaczać nie tylko milionowe straty, ale również utratę zaufania klientów. Dlatego właśnie tak ważny jest dobór odpowiedniej infrastruktury systemu, która będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość pracy kluczowych aplikacji.
Podczas prezentacji dowiedzą się Państwo, jak w oparciu o rozwiązania informatyczne podnieść sprawność operacyjną i zwiększyć elastyczność działania firmy oraz jak bezpiecznie i elastycznie alokować zasoby IT. Zaprezentujemy również mechanizmy zapewniające najwyższą dostępność procesów biznesowych i niezawodność działania aplikacji na platformie HP Integrity.

Piotr Zacharek
(BCS Product Manager, Hewlett-Packard Polska)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:40 Case study: Wnioski z awarii energetycznej w województwie zachodniopomorskim w okresie 7-15.04.2008 r.
 • Awaria elektroenergetyczna:
  - przyczyny powstania awarii elektroenergetycznej,
  - przebieg awarii,
  - wpływ awarii na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.
 • Działanie systemu zarządzania kryzysowego w czasie awarii:
  - aktualny stan prawny,
  - Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego,
  - podjęte działania w celu ograniczenia skutków awarii.
 • Wnioski:
  - wstępne wnioski po awarii,
  - powołanie Zespołu ds. zbadania przyczyn i skutków,
  - powołanie Rady ds. bezpieczeństwa energetycznego.
Waldemar Redmer
(Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim)
13:00 Prezentacja: System wspomagania zarządzania kryzysowego w sektorze energetycznym
 • akwizycja informacji z systemów telemechaniki i innych systemów wspomagających (WindEx TOK - System Telefonicznej Obsługi Klientów),
 • przetwarzanie informacji w systemie czasu rzeczywistego SCADA WindEx,
 • przetwarzanie analityczne w Systemie WindEx AWAR - System ewidencji zdarzeń w sieci energetycznej (wyliczanie wskaźników typu SAIDI, SAIFI, MAIFI,..),
 • automatyczne generowanie informacji o przebiegu awarii masowej (WindEx SWO - System Wczesnego Ostrzegania),
 • wysyłanie raportów do Centrów Zarządzania Kryzysowego.
Tomasz Wojciechowski (kierownik Działu Promocji, Elkomtech SA)
Wojciech Glapa (Prezes Zarządu, Gallup Polska)
13:30 Prezentacja: Komunikacja w kryzysie. Obsługa kontaktów z klientami w czasie awarii i innych niespodziewanych zdarzeń
Wojciech Murzyn
(Siemens Enterprise Communications)
14:00 Przerwa
14:15 Wykład: Zarządzanie ryzykiem w branży energetycznej i paliwowej - a obniżanie "łącznych kosztów ryzyka - TCOR". Zarządzanie kryzysowe w planach polityki energetycznej Polski do 2030
Część 1. Liberalizacja rynku energetycznego:
 • Studium przypadku - omówienie zachowań przedsiębiorstw energetycznych wobec zjawisk na wolnym rynku energii.
 • Ryzyko specyficzne i ryzyko czyste w kontekście ryzyka niepewności.
 • Zarządzanie ryzykiem na uwolnionym rynku energii - postawy sprzedawców energii.
 • Koszty ryzyka i ich ograniczenie.
Część 2. Kryzys społeczny i ekonomiczny w energetyce:
 • Przyczyny i skutki kryzysów energetycznych w Polsce w roku 2007 i 2008.
 • Skutki zaniechania inwestycji energetycznych w okresie 1980-2000 r.
 • Przyczyny i skutki sporów wokół inwestycji energetycznych.
 • Propozycje rozwiązań problemów energetycznych zawarte w projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.
Jacek Walski
(AM-PREDA)
15:15 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78