centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.03.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych aspektów zabezpieczenia interesów stron umów informatycznych (wdrożeniowych/outsourcingowych/licencji na oprogramowanie/serwisowych itp.) w sytuacji recesji gospodarczej. W ramach seminarium zostaną przedstawione między innymi następujące zagadnienia:

 • Jak zabezpieczyć umowę na wypadek zmiany własnych planów inwestycyjnych w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej,
 • Jak zabezpieczyć umowę na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności przez kontrahenta (np. zapewnienie możliwości serwisu i modyfikacji oprogramowania w przypadku upadłości producenta),
 • Jak zmienić warunki lub "wyjść" z zawartej już umowy (renegocjacje, sądowna zmiana lub rozwiązanie umowy itp.),
 • Co zrobić, gdy kontrahent nie realizuje umowy (nie płaci opłat licencyjnych, nie prowadzi prac wdrożeniowych itp.),
 • W jaki sposób upadłość kontrahenta wpływa na dalszą realizację umowy (czy licencje nadal obowiązują, czy nabywca upadłego przedsiębiorstwa dalej będzie świadczył usługi serwisowe?),
 • Czy można zarobić na kryzysie? Możliwości nabycia praw do rozwiązań informatycznych upadłych spółek...

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych

Warsztaty poprowadzą:

Czas trwania warsztatu:
Godz. 10:00 - 16:00 z przerwą na lunch.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

19 marca 2009 r.

Możliwości zmiany lub rozwiązania zawartych umów informatycznych w związku z zmianą sytuacji gospodarczej lub brakiem możliwości realizacji umowy przez stronę. Odpowiedzialność za jednostronne "zerwanie" umów informatycznych

 • Możliwości "wyjścia" lub zmiany warunków umowy w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej
  1. renegocjacja warunków umów informatycznych
  2. powody i możliwości wypowiedzenia umowy (odstąpienia od umowy)
  3. możliwości zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych
  4. czy ze względu na zmianę sytuacji gospodarczej można żądać zmiany warunków umowy lub rozwiązania umowy przez sąd
 • Co może zrobić Wykonawca (licencjodawca), gdy zamawiający nie płaci...?
  1. Czy nie płacąc opłat licencyjnych naruszamy prawo autorskie?
  2. wypowiedzenie licencji
 • Co zrobić, gdy dostawca nie realizuje zawartej umowy (wykonanie zastępcze, prawo odstąpienia itp.)
 • Kary umowne i możliwość obniżenia uprzednio zastrzeżonych kar umownych
 • Odpowiedzialność za "zerwanie" umowy

Zabezpieczenie interesów Stron umów informatycznych na wypadek zmiany sytuacji gospodarczej lub braku możliwości realizacji umowy przez stronę. O czym strony powinny wiedzieć przed zawarciem umowy?

 • Zabezpieczenie interesów zamawiającego na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności dostawcy rozwiązania informatycznego
  1. depozyt kodu źródłowego programu komputerowego
  2. prawo do samodzielnej modyfikacji (rozwoju) oprogramowania
  3. zapewnienie ciągłości świadczenia usług serwisowych
 • Procedury dostosowania warunków umów do zmieniających się warunków rynkowych
  1. zarządzanie zmianami
  2. klauzule renegocjacyjne
  3. klauzule waloryzacyjne
 • Zabezpieczenie interesów dostawcy na wypadek kłopotów finansowych zamawiającego (ubezpieczenie umowy, poręczenie, zastaw itp.)

Dochodzenie roszczeń wobec firm z branży IT. Co począć, gdy jedynym majątkiem naszego dłużnika są prawa własności intelektualnej?

 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Egzekucja z praw własności intelektualnej (np. majątkowych praw autorskich do oprogramowania)
 • Problematyka "ucieczki" z majątkiem podmiotu zagrożonego upadłością

Niebezpieczeństwa prawne i biznesowe związane z upadłością dostawcy rozwiązań informatycznych lub zamawiającego

 • Ochrona interesów dostawcy rozwiązania informatycznego w przypadku upadłości zamawiającego
  1. Dochodzenie wynagrodzenia
  2. Czy wobec sprzedaży majątku upadłego zamawiającego, nasze oprogramowanie może dostać się w "niepowołane ręce"...?
 • Ochrona interesów zamawiającego w przypadku upadłości dostawcy rozwiązania informatycznego
  1. Co się stanie z naszą licencją, gdy dostawca (licencjodawca) upadnie? Czy syndyk może wypowiedzieć licencje?
  2. Dalsze wykonywanie umowy w przypadku upadłości dostawcy rozwiązania informatycznego (np. zasady dalszego świadczenie usług serwisowych/dalszej realizacji wdrożenia)

Długoterminowe kontrakty outsourcingowe IT jako typ umów szczególnie podatnych na zmianę warunków rynkowych. Jak uelastycznić i zabezpieczyć kontrakt przed kryzysem oraz przygotować się na okres prosperity

Czy można zarobić na kryzysie... Zasady nabywania praw do rozwiązań informatycznych (licencji, majątkowych praw autorskich, znaków towarowych) upadłych spółek

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78