centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.09.2009 Koordynator: Jakub Nawrocki

24 kwietnia 2009 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Uchwalona ustawa wejdzie w życie 6 lipca 2009 roku. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. dostosowuje przepisy ustawy do prawa Unii Europejskiej (np. zmieniając definicję "usługi telekomunikacyjnej" oraz zasady postępowania w sprawie określenia rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylenia obowiązków regulacyjnych). Ustawa przewiduje również zmiany dotyczące realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wprowadza ponadto szereg nowych przepisów w zakresie polityki przetwarzania danych, związanych z implementacją dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej oraz dostarczaniem publicznych sieci komunikacji elektronicznej ("Dyrektywa 2006/24/WE").
Przewidziane w nowelizacji zmiany prawa telekomunikacyjnego będą miały bezpośredni wpływ na zakres obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, powodując konieczność dostosowania prowadzonej działalności do nowych przepisów. W trakcie spotkania warsztatowego chcielibyśmy omówić szczegółowo zmiany dotyczące prawa telekomunikacyjnego i ich skutki dla podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną.

Prelegenci:
Andrzej Krasuski
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnych i doktorem nauk prawnych. Andrzej Krasuski kieruje praktyką prawa telekomunikacyjnego i mediów oraz ochrony danych osobowych w biurze warszawskim kancelarii prawniczej CMS Cameron McKenna. Doradza klientom w wielu aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku telekomunikacyjnym. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne, monografii na temat umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz monografii na temat danych osobowych w przedsiębiorstwie. Andrzej Krasuski często występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych prawu telekomunikacyjnemu oraz ochronie danych osobowych. Aktualnie Andrzej Krasuski przygotowuje aktualizację do komentarza do prawa telekomunikacyjnego.

Hubert Tański
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Bonn (Niemcy), gdzie uzyskał tytuł magister iuris comparitivi broniąc pracę porównawczą na temat regulacji dotyczących dostępu telekomunikacyjnego w Polsce, Niemczech oraz USA.
W swej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z nowymi mediami, w szczególności świadczy porady dotyczące prawa telekomunikacyjnego, oraz ochrony danych osobowych a także kwestiami prawa zamówień publicznych oraz prawem cywilnym i handlowym.

Agnieszka Besiekierska
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i doktorem nauk prawnych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy), pisząc na temat wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania w prawie polskim, niemieckim i angielskim.
Agnieszka Besiekierska pracuje w Departamencie Prawa Gospodarczego specjalizując się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie ochrony konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z branżą telekomunikacyjną.

Piotr Smolarczyk
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego zorganizowanym we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, odbył studia w zakresie wprowadzenia do prawa angielskiego i europejskiego.
W ramach pracy w CMS Cameron McKenna Piotr Smolarczyk specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym prawie telekomunikacyjnym i IT, oraz prawie dotyczącym ochrony informacji, informacji niejawnych oraz danych osobowych.

PROGRAM

9 września 2009 r.
10:00 Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Definicja usługi telekomunikacyjnej
 • Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów i cenników
11:20 Zmiany w zakresie przechowywania i udostępniania danych telekomunikacyjnych
 • Podstawa wprowadzenia zmian w zakresie przechowywania i udostępniania danych
 • Podstawowe zmiany związane z implementacją Dyrektywy 2006/24/WE
 • Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • Kompetencje Prezesa UKE
12:40 Przerwa obiadowa
13:10 Kompetencje Prezesa UKE w zakresie analizy rynków telekomunikacyjnych i zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego
 • Cel i przebieg analizy rynków
 • Wynik analizy rynków i jego konsekwencje
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego
  1. umowy o połączeniu sieci
  2. pozostałe umowy dostępowe
14:40 Przerwa kawowa
14:50 Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczące obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczące obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Sytuacje poszczególnych zagrożeń w Prawie telekomunikacyjnym i stany nadzwyczajne w Konstytucji
 • Plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 • Uprawnienia organów władzy w sytuacji wystąpienia szczególnego zagrożenia
15:30 Projektowane kierunki zmian pr. telekomunikacyjnego na szczeblu UE oraz w Polsce
 • Przyszłość legislacji UE
 • Co będzie się zmieniać w prawie polskim?
16:00 Zakończenie obrad
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78