centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA
Warszawa, 19.04.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Cel szkolenia:
Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz dokonanie oceny, co do możliwości żądania opłaty, pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji, odmowy jej udostępnienia, czy umorzenia postępowania. Uczestnik dowie się kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe pismo.

Adresaci szkolenia:
Wszystkie osoby zaangażowane w udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, organach państwowych, oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
• znajomość praktyki stosowania udip - kiedy i co mam obowiązek udostępnić
• rozeznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych
• umiejętność interpretacji przepisów udip
• znajomość trybów i form dostępu do informacji publicznej

Trener:
dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi zapewniającym m.in. obsługę Rady Miejskiej w Łodzi oraz doradztwo metodyczne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej prawa konstytucyjnego i prawa ustroju samorządu terytorialnego oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie dostępu do informacji publicznej oraz prawie samorządu terytorialnego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w kilku wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015).

Czas trwania szkolenia:
6 godzin od 10:00 do 16:00

PROGRAM

Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej

 1. prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
 2. zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 3. zakres pojęcia „informacja publiczna”
 4. podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 5. podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej
 6. uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej

 1. informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 2. dostęp do dokumentów urzędowych
 3. dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 4. uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 5. formy dostępu do informacji publicznej

Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. zakres informacji publikowanej w BIP
 2. wymogi techniczne i redakcyjne publikacji w BIP
 3. przyjazny BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. warunki formalne wniosku
 2. termin rozpatrzenia wniosku
 3. sposób i forma udostępnienia informacji
 4. wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 5. warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 6. bezczynność
 7. oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej

Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 2. gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 3. jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji

Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. elementy składowe decyzji administracyjnej
 2. termin wydania decyzji
 3. postępowanie odwoławcze
 4. kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 5. organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 6. tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 7. zaskarżenia decyzji odmownych,
 8. sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 9. odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

 1. czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 2. kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 3. kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. rozróżnienie trybów dostępu
 2. informacja publiczna a informacja sektora publicznego

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78