centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Warszawa, 5.04.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, księgowych, specjalistów, którzy planują pozyskać dotacje unijne, wszystkich zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji z funduszy unijnych oraz osób, które zainteresowane są Nową Perspektywą Finansową PROW 2014-2020. Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Uczestników z kluczowymi zmianami i nowymi zasadami w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej PROW 2014-2020.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • Jakie są najważniejsze zmiany dotyczące polityki spójności po 2013r.
 • Jaki nowy Program będzie realizowany w latach 2014-2020.
 • Dla kogo przeznaczone są środki w ramach  Programu
 • Jak skutecznie aplikować o wsparcie pomocowe na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013.
 • Jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

 1. Perspektywa finansowa 2014-2020 w świetle prawa wspólnotowego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE seria L nr 347 z 20.12.2013 r.) 
  • Prawne ramy krajowe oraz regulacje dot. wdrażania programów operacyjnych 2014-2020
  • Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania
  • Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania
 2. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne w Polsce
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); – system realizacji programu operacyjnego; – system instytucjonalny; – desygnacja; – przepływy finansowe i system rozliczeń projektu; – kontrola i audyt; – pomoc publiczna;
  • Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. pomiędzy Polską i Komisją Europejską.
  • Modelowy system zarządzania i kontroli w nowej perspektywie finansowej.
 3. Charakterystyka założeń PROW 2014-2020
  • Jak przystąpić do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej.
  • Dokumentacja konkursowa i jej meandry.
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
  • Realizacja projektu i jego rozliczenie w świetle nowych zasad (rozliczenia roczne z Komisją Europejską).
  • Efektywność i racjonalność wydatkowania środków.
 4. Warsztaty skutecznego aplikowania o wsparcie pomocowe na podstawie doświadczeń z perspektywy 2007-2013.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78