centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE
Warszawa, 18.04.2018 Koordynator: Paulina Solińska

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności znacząco zmodyfikowane zostały zasady nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych oraz zasady rejestracji zbiorów. Ponieważ placówki oświatowe dysponują informacjami o uczniach, ich rodzicach, opiekunach, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych, ich obowiązkiem jest stosowanie procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego warto zapoznać się ze znowelizowanymi przepisami. Szkoły i inne placówki oświatowe często nie są przygotowane do przetwarzania danych osobowych, w tym ich właściwego zabezpieczania. Tymczasem nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, może powodować sankcje karne i administracyjne, a także odpowiedzialność cywilną.

Adresaci szkolenia to:
dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, pracownicy sekretariatów i administracji tych placówek, przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe

Korzyści z uczestnictwa
Przygotowanie do prawidłowego realizowania zasad ochrony danych osobowych w placówce oświatowej.

Cele szkolenia:
• zaznajomienie z procedurami przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza ze znowelizowanymi przepisami
• omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy ochronie danych osobowych
• wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

Metody pracy:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Trener:
dr Marlena Sakowska - Baryła, jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi zapewniającym m.in. obsługę Rady Miejskiej w Łodzi oraz doradztwo metodyczne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej prawa konstytucyjnego i prawa ustroju samorządu terytorialnego oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie dostępu do informacji publicznej oraz prawie samorządu terytorialnego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w kilku wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015).

Czas trwania szkolenia:
6 godzin od 10:00 do 16:00

PROGRAM

Podstawy prawne ochrony danych osobowych, podmiotowy i przedmiotowy zakres ich stosowania i zakres ochrony

 1. obecnie obowiązujące przepisy i reforma zasad ochrony danych wynikająca z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zacznie być stosowanie od 25.05.2018 r.(rodo)
 2. dane osobowe” i inne kluczowe pojęcia z zakresu ochrony danych
 3. zbiór danych i inwentaryzacja zbiorów w placówce oświatowej
 4. czyje dane podlegają ochronie i kto jest zobowiązany do ochrony danych w szkole, przedszkolu, wydziale oświaty
 5. administrator danych w placówce oświatowej – jak go prawidłowo wskazać po 01.04.2016 r.
System ochrony danych osobowych
 1. obowiązki dyrektora placówki oświatowej przy wdrażaniu systemu ochrony danych
 2. status, kompetencje i zadania ABI
 3. ABI/IOD na gruncie rodo – obowiązkowy inspektor w placówce oświatowej
 4. dokumentacja organizacyjna i osobowa
 5. odpowiedzialność związana z zabezpieczeniem danych

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. w jakich sytuacjach można dysponować danymi osobowymi w placówce oświatowej – czy zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych i czy można ją odwołać
 2. zakres przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej
 3. dane zwykłe i dane wrażliwe - zróżnicowanie zasad ochrony
 4. cel przetwarzania danych
 5. obowiązek informacyjny administratora danych – o czym trzeba poinformować osobę, której dane przetwarzamy
 6. zasady udostępniania danych osobowych i odpowiedzialność za nieprawidłowe udostępnienie
 7. przekazywanie danych osobowych za granicę od 1 stycznia 2015 r.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. zasady powierzenia przetwarzania – kiedy placówki oświatowe zawierają umowy powierzenia przetwarzania danych
 2. powierzenie przetwarzania danych pomiędzy podmiotami publicznymi po 1 kwietnia 2016 r.

Rejestracja zbiorów danych osobowych i ABI

 1. zasady zgłaszania zbiorów od 1 stycznia 2015 r.
 2. czy wszystkie oświatowe zbiory trzeba rejestrować
 3. rejestr ABI
 4. co z rejestracją na gruncie rodo?

Prawa osoby w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych i ich realizacja

 1. uprawnienia o charakterze informacyjnym, korekcyjnym i zakazowym
 2. uprawnienia na gruncie rodo

Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 1. zadania GIODO
 2. działalność kontrolna GIODO - przebieg i konsekwencje kontroli
 3. kompetencje GIODO w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 4. egzekucja administracyjna decyzji GIODO
 5. nowe kompetencje na gruncie rodo

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78