centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
SIEĆ SZPITALI - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA PO 27 CZERWCA 2017 R.
Warszawa, 8.05.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Program uwzględnia projekty rozporządzeń MZ z 13, 19 i 20 czerwca 2017

Dnia 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844). Senat przyjął ją bez poprawek, następnie została ona podpisana przez Prezydenta i tydzień po publikacji weszła w życie. Nowelizacja wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) i całkowicie przemodelowuje większość publicznego rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce. Rozstrzyga o tym nie tylko rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ. Zamiast wynagrodzenia za usługę (fee-for-service) pojawi się ryczałt na dany okres rozliczeniowy.

Korzyści dla uczestników: Szpitale nie powinny tylko czekać na ogłoszenie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ, co ma nastąpić w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. Część działań, dotyczących przykładowo łączenia się podmiotów leczniczych czy przekazania kopii umowy z uczelnią medyczną, należy bowiem podjąć wcześniej. Dodatkowo skala zmian każe się do nich dobrze przygotować, by móc w razie czego skutecznie skorzystać z instytucji protestu wnoszonego do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi;
 • podmiotów tworzących;
 • działów organizacyjnych, zakupów oraz rozliczeń z NFZ;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

Szkolenie prowadzi: adwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie.

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne:
  • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844);
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 2. Geneza regulacji. Pojęcia. Kierunki działań:
  • rezygnacja z modelu fee-for-service;
  • okresowe postępowania konkursowe tylko jako uzupełnienie PSZ;
  • ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • hospitalizacja;
  • stan nagły;
  • poradnia przyszpitalna;
  • jak rozumieć pojęcie „jeden z poziomów referencyjnych”?;
  • likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia do końca 2017 roku;
  • wojewódzkie urzędy zdrowia (WUZ) od 1 stycznia 2018 r.;
  • co z systemem rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)?
 3. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ):
  • szpitale I stopnia;
  • szpitale II stopnia;
  • szpitale III stopnia;
  • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
  • szpitale pediatryczne;
  • szpitale ogólnopolskie;
  • kolejność kwalifikacji świadczeniodawców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.
 4. Warunki kwalifikacji do sieci (podstawowe i ulgowe):
  • profile systemu zabezpieczenia (od 1 do 8);
  • szpitalny oddział ratunkowy albo izba przyjęć;
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  • wymóg anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych) – możliwość odstąpienia;
  • okres trwania umowy, w tym okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy;
  • udzielanie świadczeń w trybie hospitalizacji;
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni przyszpitalnej – wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia;
  • rehabilitacja w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych.
 5. Procedura kwalifikacyjna:
  • pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ do dnia 27 czerwca 2017 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ);
  • wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • kwalifikacja uzupełniająca dla szpitala, który nie spełnia warunków, a jedynie posiada kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego dotyczący udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji;
  • pozytywna opinia ministra zdrowia wydawana na wniosek dyrektora OW NFZ;
  • wyłączenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Procedura odwoławcza:
  • protest – w przypadkach niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów;
  • kto może wnieść środek odwoławczy?;
  • treść protestu i termin na jego wniesienie;
  • kiedy termin uznaje się za zachowany – co trzeba zrobić?;
  • decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • odwołanie do Prezesa Funduszu;
  • postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo odwołania;
  • usunięcie szpitala z wykazu, zmiana kwalifikacji do poziomu zabezpieczenia albo zmiana w profilach, zakresach lub rodzajach świadczeń;
  • wyłączenie części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Zawarcie umowy. Aneksowanie dotychczasowych:
  • termin podpisania – co w przypadku odmowy?;
  • rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ;
  • kolejne aneksowanie do 30 września 2017 r./ 30 czerwca 2018 r. – omówienie przypadków;
  • konkursy – których zakresów lub rodzajów świadczeń będą dotyczyć?
 8. Finansowanie ryczałtowe:
  • za okres rozliczeniowy określony w umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy;
  • liczba, rodzaj, ceny i parametry jakościowe świadczeń udzielonych i sprawozdanych za rok 2015;
  • ponadto wzrost lub spadek liczby tych świadczeń w poprzednich okresach z uwzględnieniem wycen świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie ustawy;
  • skomplikowany wzór w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r.;
  • wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnego finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania.
 9. Case study.
 10. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78