centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
STUDIUM WYKONALNOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH (FEASIBILITY STUDY)
Warszawa, 25.04.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Celem podstawowym szkolenia Studium wykonalności projektów inwestycyjnych jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa oraz możliwości jego rozwoju. Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce metodami oceny opłacalności projektów, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych metodach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników efektywności finansowej przykładowych przedsięwzięć. Drugim ważnym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu będą analizy projektów inwestycyjnych.

Celem szkolenia jest:

 1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Finansowej oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
 2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Analiz studium wykonalności
  • Oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-60% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów
 • prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń
 • warsztatów w podgrupach.
Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 1. Moduł I Podstawy studium wykonalności
  • Zasady konstruowania
  • Studium wykonalności w projekcie inwestycyjnym
  • Podstawy prawne
  • Zmienna wartość pieniądza w czasie
 2. Moduł II Analizy w studium wykonalności
  • Analiza prawna (formy organizacyjno-prawne)
  • Analiza marketingowa (SWOT, konkurencji)
  • Analiza finansowa (w tym wskaźnikowa)
  • Analiza ekonomiczna (kosztów i korzyści)
  • Analiza ekologiczna (ochrony środowiska)
  • Analiza społeczna
  • Warsztaty praktyczne
 3. Moduł III Oceny efektywności projektów inwestycyjnych
  • Metody proste
  • Metody statyczne (BEP, wrażliwości)
  • Zmienna wartość pieniądza w czasie
  • Metody dynamiczne (NPV, NPVR, IRR, MIRR, PI)
  • Warsztaty praktyczne
 4. Moduł IV Analizy specyficzne
  • Analiza wielokryterialna
  • Analiza scenariuszy
  • Analiza ryzyka
  • Matryca projektu
 5. Podsumowanie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78