centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY
TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT.
Warszawa, 12.06.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Szkolenie kładzie nacisk na analizę przypadków (case study) zaczerpniętych z praktyki prowadzących oraz orzecznictwa sądów. Zostały one dobrane w taki sposób, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy prawne, spotykane przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów odnoszących się do systemów IT oraz wskazać praktyczne rozwiązania oraz sposoby unikania sygnalizowanych ryzyk prawnych.

Formuła szkolenia umożliwia uzyskanie w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktycznej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy zawodowej. Pozwala też uczestnikom na uczestnictwo w dyskusji z udziałem ekspertów i wymianę doświadczeń z innymi osobami z branży.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla prawników-praktyków, zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT, jak i dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, w ramach obowiązków zawodowych zarządzających obszarem IT w przedsiębiorstwie.

Prowadzący:
Szkolenie prowadzą Roman Bieda i dr Zbigniew Okoń, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej wdrożeń systemów informatycznych.
radca prawny dr Zbigniew Okoń, Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych
radca prawny Roman Bieda , Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych

Szkolenie szczególnie polecamy:
• adwokatom i radcom prawnym oraz prawnikom przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć system informatyczny,
• adwokatom i radcom prawnym oraz prawnikom zatrudnionym w firmach informatycznych, firmach prowadzących wdrożenia systemów informatycznych lub dystrybucję oprogramowania,
• kierownikom projektów informatycznych,
• osobom odpowiedzialnym za zarzadzanie licencjami na oprogramowanie,
• kadrze zarządzającej IT, dyrektorom IT oraz managerom odpowiedzialnym za IT w spółce,

PROGRAM

I. Przedmiot umowy.

 1. Kod źródłowy i kod wykonywalny programu komputerowego.
  Case study: Kto ma prawo do kodu źródłowego i czy można żądać jego udostępnienia przez producenta.

 2. Ochrona GUI programu komputerowego.
  Case study: Kiedy podobieństwo interfejsu graficznego programu komputerowego decyduje o naruszeniu prawa autorskiego.

 3. Granice ochrony prawnoautorskiej.
  Case study: Czy prawo autorskie chroni funkcjonalność programu komputerowego, języki programowania, formaty plików.

 4. Dodatkowe ograniczenia umowne.
  Case study: Czy umowa może zakazywać integracji dostarczonego programu komputerowego z oprogramowaniem osób trzecich.

II. Regulacje umowne w zakresie prawa własności intelektualnej

 1. Pola eksploatacji – jak uniknąć błędów w redagowaniu umowy.
  Case study 1: jaki wpływ na sytuację zamawiającego mają typowe błędy popełniane w umowach w zakresie postanowień odnoszących się do pól eksploatacji.
  Case study 2: jaka jest sytuacja prawna wykonawcy w przypadku zawarcia umowy odpowiadającej aktualnym zaleceniom Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 2. Umowy licencyjne dotyczące programów komputerowych.
  Case study 1: skutki braku w umowie licencyjnej postanowień odnoszących się do czasu trwania i terytorium eksploatacji
  Case Study 2: co się dzieje w przypadku nie zamieszczenia w umowie postanowień odnoszących się do przeniesienia praw lub udzielenia licencji
  Case Study 3: zasady wykorzystania ogólnych warunków umów licencyjnych. Problem zamieszczania w tekście pisemnych umów licencji na oprogramowanie „odnośników” do dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej producenta. Czy postanowienia zawarte w tego rodzaju dokumentach wiążą strony?

 3. „Odsprzedaż” licencji – możliwe rozwiązania i ryzyka prawne.
  Case study: cesja umowy licencyjnej czy odsprzedaż „używanej” kopii programu

 4. Licencje w grupie kapitałowej.
  Case study: jak udostępnić licencję na oprogramowanie w grupie kapitałowej – możliwe rozwiązania prawne, ryzyka, praktyka obrotu.

III. Organizacja i przebieg wdrożenia systemu informatycznego.

 1. Struktura organizacyjna wdrożenia i zespół konsultantów.
  Case study: skutki przyznania zbyt szerokich kompetencji kierownikom projektu.

 2. Zarządzanie współpracą z podwykonawcami.
  Case study: znaczenie chwili nabycia majątkowych praw autorskich od podwykonawców dla wykonania umowy

 3. Odbiory prac.
  Case study: odbiory dokonywane przez Komitet Sterujący i skutki niepodjęcia uchwały w terminie przewidzianym w umowie.

IV. Odpowiedzialność stron i zakończenie współpracy.

 1. Obowiązek współdziałania zamawiającego w procesie wdrożenia systemu informatycznego
  Case study: odstąpienie od umowy z uwagi na brak współdziałania zamawiającego - konsekwencje odstąpienia od umowy i zasady rozliczeń stron.

 2. Odpowiedzialność umowna za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy
  Case study 1: jakie szkody może spowodować nieprawidłowe wykonanie wdrożenia systemu informatycznego
  Case study 2: kary umowne – podstawy naliczania kary umownej, limity umowne, zasady miarkowania kar umownych.

 3. Wypowiedzenie umowy licencyjnej na oprogramowanie.
  Case study: czy możliwe jest zawarcie „wieczystej” i „niewypowiadalnej” licencji

Ramowy harmonogram:
9:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78