centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE
Warszawa, 25.01.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Patronat punktowy

Realizacja projektów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych. Zamawiający narażony jest na wymuszanie odbioru nie w pełni gotowego systemu, problem z egzekwowaniem odpowiedzialności za błędy czy wywieranie presji przez groźbę wypowiedzenia udzielonej licencji. Również wykonawca ponosi istotne ryzyka, nie raz natykając się na brak współdziałania, niesprecyzowane wymagania zamawiającego, przeciąganie procedur odbioru czy wstrzymywanie zapłaty wynagrodzenia. Dobrze przygotowana umowa może znacznie ograniczyć te ryzyka, a celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy jak tego dokonać.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w oparciu o analizę konkretnych przypadków z praktyki, coraz liczniejszych orzeczeń sądów w sprawach z zakresu wdrożeń IT oraz przykładowych postanowień umów wdrożeniowych. Omawiane w czasie szkolenia przykłady pozwolą na konkretnych przypadkach pokazać, jak identyfikować ryzyka prawne i znaleźć akceptowalne biznesowo rozwiązanie w umowach o wdrożenie systemów informatycznych.

Szkolenie prowadzi Roman Bieda, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej wdrożeń systemów informatycznych.

Szkolenie szczególnie polecamy praktykom zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie zamawiającego i wykonawcy:

 • dyrektorom działów IT
 • kierownikom projektów informatycznych,
 • managerom odpowiedzialnych w firmach IT za negocjacje i realizację umów, w szczególności umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów o wykonanie oprogramowania,
 • informatykom i osobom biorącym udział w negocjowaniu umów o wykonanie, oprogramowania lub wdrożenie systemu informatycznego,
 • prawnikom wewnętrznym (In-house lawyers) firm planujących realizować wdrożenie informatyczne i dostawców IT .
 • właścicielom firm informatycznych,

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z wdrożeniem systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Poznają Państwo praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania prowadzącemu
 • Uzyskają Państwo praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

PROGRAM

I. Przedmiot wdrożenia IT z punktu widzenia prawa

 1. Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim
 2. Dokumentacja, pliki konfiguracyjne i parametryzacje systemów
 3. Bazy danych
 4. Własność przemysłowa (patenty, wzory przemysłowe)
 5. Know-how

II. Umowa o wdrożenie systemu informatycznego

 1. Prawna kwalifikacja umowy wdrożeniowej – umowa o dzieło, czy umowa o świadczenie usług – przegląd orzecznictwa sądów i rozwiązania spotykane w praktyce
 2. Opis przedmiotu wdrożenia i analiza przedwdrożeniowa jako źródła zobowiązań wykonawcy
 3. Zarządzanie wdrożeniem, organizacja wdrożenia po stronie zamawiającego i po stronie wykonawcy oraz współdziałanie stron, prawne znaczenie metodyk wdrożenia, karty projektu i dokumentów roboczych
 4. Konsultanci i pracownicy – zapewnienie stabilnego składu osobowego zespołu pracującego przy wdrożeniu, różnice w sytuacji prawnej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i współpracujących
 5. Odbiór systemu – znaczenie prawne i sposoby jego przeprowadzania, odbiory „jednostronne”, znaczenie protokołów odbioru
 6. Procedura wniosków o zmianę (change request) i zlecenia prac dodatkowych – jak zapewnić elastyczność projektu
 7. Klauzule dotyczące podwykonawców

III. Postanowienia odnoszące się do własności intelektualnej – nabycie prawa i uzyskanie licencji

 1. Przeniesienie praw autorskich czy licencja – kiedy można, a kiedy trzeba zastosować jedno z tych rozwiązań
 2. Wymogi i zagrożenia związane z formułowaniem treści umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych
  1. Czy i jak wymieniać pola eksploatacji w umowie
  2. Jakie prawa należy nabyć aby zapewnić sobie możliwość modyfikacji i rozwoju oprogramowania
  3. Znaczenie chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia licencji
  4. Ryzyka związane z postanowieniami dotyczącymi wynagrodzenia
 3. Szczególne problemy związane z umowami licencyjnymi
  1. Czy istnieją licencje „niewypowiadalne”
  2. Jak zabezpieczyć trwałość umowy licencyjnej
  3. Rola firm pośredniczących w dystrybucji oprogramowania i sytuacja prawna sublicencjobiorcy
  4. Licencje dla grup kapitałowych – możliwe konstrukcje prawne
  5. Obrót „używanymi” licencjami – jakie są ryzyka po stronie zbywcy i nabywcy, wyrok TS UE w sprawie Oracle v. UsedSoft, orzecznictwo polskich sądów.
 4. Kim jest legalny użytkownik – czy można korzystać z oprogramowania bez zawierania umowy licencyjnej lub nabycia autorskich praw majątkowych
 5. Dostęp do kodu źródłowego oprogramowania

IV. Odpowiedzialność w umowach o wdrożenie systemu informatycznego

 1. Odpowiedzialność wykonawcy za wady (usterki) wdrożonego systemu IT – podstawy prawne
 2. Rękojmia i gwarancja zmiany obowiązujące od 12.2014 i ich znaczenie dla wdrożeń systemów informatycznych
 3. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z przepisów prawa autorskiego
 4. Odpowiedzialność zamawiającego za brak współdziałania
 5. Odpowiedzialność wykonawcy za wady prawne dostarczonego rozwiązania, wady prawne w dostarczonym oprogramowaniu firm trzecich
 6. Ograniczenie odpowiedzialności stron
  1. Zasady odpowiedzialności wynikające z przepisów prawa i możliwość ich modyfikacji w umowie. Klauzule o ograniczeniu odpowiedzialności, limity kwotowe itp.
  2. Kary umowne – najnowsze orzecznictwo.

V. Umowy serwisu systemu IT

 1. Gwarancja, rękojmia, serwis – różnice z punktu widzenia praktyki
 2. Typowy zakres świadczeń w umowach serwisowych: utrzymanie systemu, usuwanie problemów, prace rozwojowe
 3. Service Level Agreement (SLA) jako element umowy serwisowej, rodzaje SLA, znaczenie kar umownych przy SLA
 4. Rozwój systemu IT
 5. Utrzymanie i rozwój a prawa własności intelektualnej – kiedy może dojść do naruszenia prawa autorskiego w związku ze świadczeniem usług serwisowych, znaczenie nabycia praw do prac wykonanych w ramach umów serwisowych.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78