centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
"JAK PRAKTYCZNIE REALIZOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE WDROŻENIA SYSTEMU EZD"
Warszawa, 25.04.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Podczas warsztatów omówione zostaną istotne zagadnienia w zakresie prac przygotowawczych do wdrożenia w jednostce elektronicznego zarządzania dokumentacją. Trenerzy wraz z uczestnikami skoncentrują się na zapisach, które należy uwzględnić w przepisach i procedury wewnętrznych regulujących wdrożenie EZD w podmiotach publicznych. Szczegółowo poruszone zostaną kwestie zarządzania dokumentacją papierową, zgromadzoną w składach chronologicznych, a także postępowanie z przesyłkami wpływającymi w postaci papierowej i elektronicznej. Wyjaśnione zostaną, wątpliwości w zakresie doręczeń, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji e-doręczeń.

Warsztaty prowadzić będą Dorota Szymańska i Magdalena Sawicka - członkowie zespołu roboczego, przygotowującego projekt rozporządzenia w części dotyczącej elektronicznej instrukcji kancelaryjnej, obecnie kierujący zespołem w PUW, zajmujący się rozwojem i wdrażaniem jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. Praktycy elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w obszarze e-administracji.

PROGRAM

25 kwietnia 2018 r.
09:30 Kawa na początek dnia
10:00 Część I Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Otoczenie prawne, w tym zasady elektronicznego zarządzania dokumentacją na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako podstawowy sposób dokumentowania spraw
 • Zarządzanie wyjątkami
10:30 Część II Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych
 • Postępowanie z korespondencją wpływającą:
  • przesyłki papierowe
  • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
  • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
  • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
 • Zasady organizacji składu chronologicznego (zbiory składu)
  • podział przesyłek na dokumentację dot. spraw elektronicznych i papierowych
  • zasady przekazywania dokumentacji nie odwzorowanej w EZD
  • postępowanie z przesyłką mieszaną ( papier + informatyczny nośnik danych)
 • Prowadzenie składu informatycznych nośników danych
 • Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
 • Dekretacja, a rozdzielenie korespondencji, zasady dekretacji zastępczej
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Część III Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych cd.
 • Dokumentowanie przebiegu załatwienia sprawy
  • System kancelaryjny bezdziennikowy
  • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
  • Zarządzanie wyjątkami na papierze przy użyciu EZD (systemowe blokady, alerty)
  • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
  • Znakowanie sprawy, zmiana znaku
  • Sporządzanie projektów pism – szablony dokumentów
  • Kompletowanie akt sprawy
  • Akceptacja elektroniczna
  • Zasady podpisywania pism
   • w sprawach elektronicznych
   • w sprawach prowadzonych w postaci papierowej
  • Metryka sprawy
 • Korespondencja wychodząca w postaci papierowej i elektronicznej
  • Doręczanie elektroniczne do osób fizycznych i podmiotów publicznych (doręczenia na maila, art. 46 i 391 i 39 2 kpa) UPP/UPD, fikcja e-doręczeń
  • Generowanie zestawień korespondencji
  • Prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących
 • Uwierzytelnione wydruki dokumentów elektronicznych
 • Korespondencja wewnętrzna
 • Archiwizacja spraw w EZD i zasobu składu chronologicznego
 • Prowadzenie raportów i rejestrów
 • Wyłączeniowa z systemu EZD – prowadzenie spraw w oparciu o inne systemy teleinformatyczne
15:00 Pytania i odpowiedzi
15:30 Zakończenie warsztatów
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78