centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ (KIO), ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ IT
Warszawa, 29.05.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

W dniu 22 czerwca 2016 r. uchwalono największą od lat nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”). Weszła ona w życie w dniu 28 lipca 2016 r. Celem nowelizacji było wdrożenie nowych dyrektyw wspólnotowych 2014/24/UE i 2014/25/UE. Nowelizacja wprowadziła szereg bardzo poważnych zmian do polskiego systemu zamówień publicznych. Zmiany te miały na celu między innymi uproszczenie procedur, zmniejszenie obowiązków formalnych w tym wprowadzenie tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), promowanie realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności; wprowadzono nowe procedury np. – partnerstwo innowacyjne -przeznaczone do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku; ustawodawca starał się zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom w tym dzięki promowaniu udzielania zamówień w częściach, wprowadzeniu pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej; wprowadzono bardziej elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne. Celem nowelizacji było też stopniowa całkowita elektronizacja udzielania zamówień, w tym składanie ofert w tej formie. Pełna elektronizacja wchodzi w życie w październiku 2018 r.

Celem warsztatów jest przegląd wybranych zagadnień z zakresu Prawa zamówień publicznych, w tym związanych z nowelizacją, próba przedstawienia płynących z praktyki wniosków w zakresie tego co się udało osiągnąć w pełni, a co jedynie częściowo bądź wcale. Wiele nowych postanowień ustawy Pzp wymagało bowiem interpretacji, określenia sposobu ich rozumienia. Dużą rolę odegrała Krajowa Izba Odwoławcza, której orzecznictwo co prawda nie zawsze jest w pełni trafne, ale co do zasady konkretyzuje sposób rozumienia przepisów ustawy.

W ramach warsztatu przedstawione zostaną zatem wybrane zagadnienia związane z praktycznym funkcjonowaniem ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa KIO dotyczącego zamówień publicznych, których przedmiotem jest szeroko rozumiany rynek rozwiązań IT.

Szkolenie prowadzą:
Radca prawny Tomasz Krzyżanowski
Radca prawny Piotr Nepelski

PROGRAM

29 maja 2018 r.
10:00 Ustawa Pzp – wnioski po prawie dwóch latach obowiązywania nowelizacji z 28 lipca 2016 r.:
 • Cele zakładane przez ustawodawcę.
 • Wybrane istotne zmiany w ustawie w kontekście zmian, które nastąpiły w praktyce.
Szacowanie wartości zamówienia publicznego w IT:
 • Zasady szacowania wartości zamówienia.
 • Zasady łączenia i dzielenia zamówień:
  • Zamówienie udzielane w częściach w oparciu o art. 6a Pzp.
  • Dzielenie zamówienia na części a dopuszczalność ofert częściowych w kontekście szacowania ich wartości.
  • Obowiązek uzasadnienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Opis przedmiotu zamówienia.
 • Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia:
  • Zasady ustawowe.
  • Sposoby sporządzenia opz.
  • Opis utrudniający uczciwą konkurencję.
 • Warunki równoważności i potrzeby zamawiającego – konieczność zapewnienia równowagi pomiędzy tym co zamawiający chce pozyskać a zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w kontekście sposobu na wspieranie rozwiązań innowacyjnych na rynku IT.
12:45 Przerwa, poczęstunek
13:15 Warunki udziału w postępowaniu.
 • Warunki udziału w postępowaniu a podstawy wykluczenia:
  • Sposoby określenia warunków udziału w postępowaniu stosowane na rynku IT.
  • Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia.
  • Wymagania określone przez zamawiającego w kontekście opz.
 • Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich przez wykonawców:
  • Zasady ustawowe i ich interpretacja w orzecznictwie.
  • Podwykonawstwo w zakresie usług IT.
 • Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzenia, uzupełniania i wyjaśniania treści JEDZ:
  • Przykłady błędów popełnianych przez zamawiających i wykonawców na podstawie orzecznictwa.
  • Prawidłowe zasady sporządzania JEDZ, jego uzupełniania i wyjaśnień na podstawie orzecznictwa.
  • Wejście w życie przepisu art. 10a Pzp w zakresie jednolitego dokumentu od dnia 18 kwietnia 2018 r.
 • Mechanizm self-cleaning za błędy popełnione w treści oferty w tym JEDZ.
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Odrzucenie oferty za niezgodność z siwz.
 • Kiedy oferta może zostać odrzucona:
  • Przesłanki ustawowe, w tym odrzucenie oferty za niezgodność z siwz.
  • Nowe przesłanki odrzucenia oferty w tym kwestia bezpieczeństwa publicznego lub interesu bezpieczeństwa państwa w kontekście zamówień IT.
 • Kwestia unieważnienia postępowania zamiast odrzucania oferty wykonawcy.
 • Odwołania do KIO w sprawie o odrzucenie oferty niezgodnej z siwz – wybrane przykłady i konsekwencje zapisów opz dla zamawiających w kontekście stawianych zarzutów.
16:00 Zakończenie warsztatów.
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78