centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Luty 2018
14 lutego | Warszawa | warsztaty "PRZYCHODY I WYDATKI MUZEÓW - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA (GOSPODARCZA)"
14 lutego | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
15 lutego | Warszawa | szkolenie " PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO"
15 lutego | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
15 lutego | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
20 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
20 lutego | Warszawa | 25 seminarium w cyklu MEDICA INFO "RODO W SEKTORZE ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH - PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH A NOWE REGULACJE"
21 lutego | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZENIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE"
21 lutego | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY - WARSZTATY PRAKTYCZNE"
27 lutego | Warszawa | warsztaty "OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ"
27 lutego| Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OCHRONIE ZDROWIA"
27 lutego | Warszawa | szkolenie "LISTA ZADAŃ - PRZYGOTOWANIE DO REFORMY SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WPROWADZONEJ PRZEZ RODO"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI"
Marzec 2018
1 marca | Warszawa | szkolenie "PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ"
1 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY NA UTRZYMANIE, SERWIS I ROZWÓJ SYSTEMÓW IT - NAJLEPSZE PRAKTYKI I SPORNE KWESTIE"
1 marca | Warszawa | seminarium "SYSTEMY INFORMATYCZNE W GOSPODARCE KOMUNALNEJ - ROZWIĄZANIA GIS, ZMIANY W TECHNOLOGIACH IT"
6 marca | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT OPEN SOURCE"
6 marca | Warszawa | szkolenie "KAMPANIE ZA O ZŁ I PRZY OGRANICZONYM BUDŻECIE - JAK BUDOWAĆ MARKĘ I POZYSKAĆ KLIENTÓW W INTERNECIE?"
7 marca | Warszawa | szkolenie "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
7 marca | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE - UMOWY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY"
7 marca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO"
8 marca | Warszawa | XXIV Forum ADO/ABI "ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R."
8 marca | Warszawa | szkolenie "PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU"
13 marca | Warszawa | warsztaty "PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE"
13 marca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943"
14 marca | Warszawa | szkolenie "KONTROLA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
14 marca | Warszawa | warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"
15 marca | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
15 marca | Warszawa | seminarium "GŁĘBOKI INTERNET A BIBLIOTEKI CYFROWE - INFORMACJA NAUKOWA, BIZNESOWA, INFOBROKERING W DEEP WEB"
15 marca | Warszawa | szkolenie "TRUDNY KLIENT W SPRZEDAŻY - W OBLICZU ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)"
20 marca | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
20 marca | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
21 marca | Warszawa | szkolenie "CENY TRANSFEROWE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH"
21 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)"
21 marca | Warszawa | szkolenie "RODO A DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
21 marca | Warszawa | szkolenie "EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH"
22 marca | Warszawa | szkolenie "RODO A BRANŻA FARMACEUTYCZNA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
22 marca | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
27 marca | Warszawa | XI FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
27 marca | Warszawa | szkolenie "WIZERUNEK NAUKOWCA"
27 marca | Warszawa | szkolenie "ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚĆI KULTURALNEJ NA LATA 2014-2020. FUNDUSZE KRAJOWE, EUROPEJSKIE I PRYWATNE"
28 marca | Warszawa | szkolenie "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT KREATYWNY DOFINANSOWANY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH"
28 marca | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA I E-ZLA - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA W 2018 R."
28 marca | Warszawa | szkolenie "JAK ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ PROCES CYFROWEJ TRANSFORMACJI KOMUNIKACJI W FIRMIE"
28 - 29 marca | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
29 marca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
29 marca | Warszawa | szkolenie "JAK KOMUNIKOWAĆ KRÓTKO I ZWIĘŹLE"
KWIECIEŃ 2018
4 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ZAKRESIE IT"
5 kwietnia | Warszawa | szkolenie "NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020"
5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - CO ZROBIĆ ABY UNIKNĄĆ SPORU I JAK SIĘ ZACHOWAC W SYTUACJACH KOLIZYJNYCH POMIĘDZY WYKONAWCĄ I ZAMAWIAJĄCYM"
5 kwietnia | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO REFORMIE - PRZYGOTOWANIE DO RODO DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH"
10 kwietnia | Warszawa | szkolenie "SPLIT PAYMENT I RACHUNEK VAT - WYZWANIA DLA BANKÓW"
10 kwietnia | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE"
10 kwietnia | Warszawa | 26 seminarium NOWOCZESNE MUZEA I INSTYTUCJE KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY - ROLA EDUKATORÓW - MUZEA, GALERIE, TEATRY, SKANSENY"
11 kwietnia | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
12 kwietnia | Warszawa | szkolenie "RODO A OCHRONA DANYCH PRACOWNICZYCH" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
12 kwietnia | Warszawa | XI FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE UCZELNIA I WYDZIAŁEM (WYDZIAŁ 2.0)"
12 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP"
17 kwietnia | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
17 kwietnia | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
17 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE ASPEKTY PROFILOWANIA OSÓB"
18 kwietnia | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
18 kwietnia | Warszawa | warsztaty "PROFESJONALNE PISANIE TEKSTÓW W INTERNECIE - NARZĘDZIA, PORTFOLIO COPYWRITERA"
18 kwietnia | Warszawa | warsztaty "OCHRONA INNOWACYJNOŚCI W FIRMIE"
19 kwietnia | Warszawa | szkolenie "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A ODMOWA UDOSTĘPNIANIA"
19 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
24 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
24 kwietnia | Warszawa | szkolenie "OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM"
24 kwietnia | Warszawa | szkolenie "ASPEKTY PRAKTYCZNE POZYSKIWANIA FUNDUSZY KRAJOWYCH I FINANSOWANIA GRANTÓW W JEDNOSTKACH NAUKOWO - BADAWCZYCH"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "STUDIUM WYKONALNOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH (FEASIBILITY STUDY)"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ RODO"
25 kwietnia | Warszawa | warsztaty z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "JAK PRAKTYCZNIE REALIZOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE WDROŻENIA SYSTEMU EZD"
26 kwietnia | Warszawa | szkolenie "SKLEP INTERNETOWY W SOCIAL MEDIA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE"
MAJ 2018
8 maja | Warszawa | szkolenie "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW."
8 maja | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
8 maja | Warszawa | szkolenie "SIEĆ SZPITALI - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA PO 27 CZERWCA 2017 R."
9 maja | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
9 maja | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA - WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
9 maja | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
15 maja | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W KONTEKŚCIE RODO (ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679) I ZNOWELIZOWANYCH USTAW KRAJOWYCH"
15 maja | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - SZKOLENIE PRAKTYCZNE KROK PO KROKU"
16 maja | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE KOSZTAMI"
16 maja | Warszawa | szkolenie "RODO W OCHRONIE ZDROWIA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
22 maja | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
22 maja | Warszawa | seminarium "CLOUD COMPUTING - NAJNOWSZE TENDENCJE I ZMIANY PRAWNE"
22 maja | Warszawa | szkolenie "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ"
23 maja | Warszawa | szkolenie "ZASADY PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ PODPISANEJ PRZEZ LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA"
23 maja | Warszawa | szkolenie "GOOGLE DAY – CO KAŻDY E-MARKETER POWINIEN WIEDZIEĆ O NARZĘDZIACH GOOGLE?"
24 maja | Warszawa | XXV Forum ADO/ABI "RODO - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R."
29 maja | Warszawa | warsztaty "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ (KIO), ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ IT"
CZERWIEC 2018
5 czerwca | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
5 czerwca | Warszawa | szkolenie "MARKETING NA FACEBOOKU"
6 czerwca | Warszawa | szkolenie "CONTROLLING FINANSOWY, OPERACYJNY CZY STRATEGICZNY"
6 czerwca | Warszawa | warsztaty "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"
7 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZTUKA PREZENTOWANIA TREŚCI NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH"
7 czerwca | Warszawa | seminarium z cyklu SERWEROWNIE
7 czerwca | Warszawa | warsztaty "OCHRONA ZNAKU TOWAROWGO PO ZMIANACH PRAWA POLSKIEGO I UNIJNEGO"
12 czerwca | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."
12 czerwca | Warszawa | szkolenie "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”
12 czerwca | Warszawa | szkolenie "PROCEDURA NADAWANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE DO NICH"
14 czerwca | Warszawa | szkolenie "JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE”
19 czerwca | Warszawa | szkolenie "JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE PRAWNICZEJ”
20 czerwca | Warszawa | FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
20 czerwca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
20 - 21 czerwca | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
21 czerwca | Warszawa | warsztaty "OCHRONA PRODUKTU I MARKI - NAJNOWSZE TRENDY I ORZECZNICTWO"
21 czerwca | Warszawa | warsztaty "PRZYGOTOWANIE PLANU WDROŻENIA RODO I AUDYT ZGODNOŚCI"
26 czerwca | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
26 czerwca | Warszawa | szkolenie "PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH
27 czerwca | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE AKTYWÓW INTELEKTUALNYCH"
27 czerwca | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
28 czerwca | Warszawa | szkolenie "ZWINNE WDROŻENIA W UMOWACH IT (AGILE, PRINCE2 AGILE) - PRZYGOTOWANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW W PROJEKTACH IT PRZY ZWINNYM PODEJŚCIU"
LIPIEC 2018
3 lipca | Warszawa | szkolenie "MONITORING WIZYJNY A RODO"
24 lipca | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
25 lipca | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
31 lipca | Warszawa | szkolenie " PRZETWARZANIE DANYCH W E - SKLEPIE PO REFORMIE SPOWODOWANEJ RODO"
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78