centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I KNOW - HOW W PRAKTYCE - ZMIANY SYSTEMU OCHRONY WYNIKAJĄCE Z UCHWALENIA DYREKTYWY UE NR 2016/943
Warszawa, 13.03.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie poprowadzą:
Adw. dr hab. Paweł Podrecki, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Adw. Wojciech Kulis, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
R.pr. dr Zbigniew Pinkalski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym i cechuje się coraz większym znaczeniem gospodarczego zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnie. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg zagrożeń. Ze względu na powyższe okoliczności, niezwykle istotnym wydarzeniem było uchwalenie w ubiegłym roku dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa). Dyrektywa ta zapowiada wprowadzenie daleko idących zmian do polskich przepisów. Dotyczą one już samej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, a więc tego, co może być chronione jako know – how. Dyrektywa rodzi również szereg dalszych pytań dotyczących zakresu i środków ochrony informacji poufnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których Dyrektywa wprowadza zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ich praktycznych skutków oraz możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji.

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:

 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę informacji poufnych?
 • Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic?
 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami, z uwzględnieniem sytuacji przejmowania pracowników przez konkurentów?
 • Jak przygotować umowy zabezpieczające informacje poufne i jakich błędów wystrzegać się w takich umowach?

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób działających w branżach innowacyjnych, opierających się na know – how. Zarówno do prawników in – house, jak i pracowników działów R&D, compliance oraz kadry managerskiej. Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

PROGRAM

13 marca 2018 r.
10:00 Kiedy i pod jakimi warunkami informacje poufne mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Obowiązujące warunki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Kiedy można uznać informację za poufną,
 • Jak ocenić wartość gospodarczą informacji,
 • Jakie działania są potrzebne dla utrzymania ochrony informacji poufnych?
 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w Dyrektywie nr 2016/943,
 • Bezprawne pozyskanie, wykorzystywanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zachowania naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa od osoby trzeciej – kiedy stanowi naruszenie?
 • Czy naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa jest produkcja, transport i oferowanie towarów wykorzystujących know – how osób trzecich?
11:15 Przerwa na kawę
11:30 Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami.
 • Obowiązek pracownika do zachowania poufności na gruncie obowiązujących przepisów:
  • zasada lojalności pracowniczej
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika jako czyn nieuczciwej konkurencji
  • tajemnica zawodowa
 • Doświadczenie i umiejętności pracownika a tajemnica przedsiębiorstwa
 • Kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy
  • umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
  • umowy o zachowaniu poufności
  • regulacje zakładowe przyjęte przez pracodawcę
 • Przejęcie pracownika będącego w posiadaniu tajemnic przedsiębiorstwa przez innego pracodawcę
 • Sankcje cywilne i karne za ujawnienie przez pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nadużycia pracodawcy - ochrona sygnalistów.
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jak się przed nim bronić? Case study.
 • Środki ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa w obecnie obowiązujących przepisach.
 • Nowe środki ochrony wprowadzane przez Dyrektywę – co się zmieni?
 • Odszkodowania za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Ochrona informacji poufnych składanych jako dowody w postępowaniach cywilnych.
 • Case study.
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Umowna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Charakterystyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa za pomocą umów – na co zwrócić uwagę, aby powstała dobra umowa?
 • Na co zwrócić uwagę w trakcie audytu umów dotyczących know – how? Błędy w umowach.
 • Odmienności umownej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach B2B, w relacjach z pracownikami i współpracownikami.
 • Jakie zmiany dla obowiązujących umów niesie za sobą uchwalenie Dyrektywy o ochronie know – how?
 • Czy Dyrektywa zmusi do istotnych zmian w tym zakresie?
 • Case study.
16:00 Zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78