centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
Warszawa, 20.02.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Patronat punktowy

Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach projektów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest - z jednej strony - zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych oraz innych umów dotyczących praw autorskich, określony przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej – analiza aktualnie funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego.
Szkolenie ma charakter warsztatowy - zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach projektów IT.
W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania lub systemów IT, w tym:

 1. dyrektorów działów IT,
 2. menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej,
 3. osób biorących udział w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach in-formatycznych,
 4. koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT związanych z korzystaniem lub udo-stępnianiem oprogramowania
 5. pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego,
 6. prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania.

Szkolenie prowadzi Michał Barta, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów prawnoautorskich dotyczących świadczenia usług IT.

PROGRAM

I. Co w IT jest chronione prawem autorskim ?

 1. Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego
 2. Prawo autorskie a współpraca w projektach IT:
  1. współtwórczość
  2. twórczość zależna
 3. Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste
 4. Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych
 5. Twórczość pracownicza

II. Umowy prawnoautorskie

 1. Między przeniesieniem praw a licencją – różnice konstrukcyjne
 2. Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach – kiedy możliwe? kiedy wskazane?
 3. Umowy licencyjne
  1. Licencje wyłączne i niewyłączne
  2. Sublicencje
  3. Ograniczenia terytorialne
  4. Okres obowiązywania licencji
  5. Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem
  6. Stosowanie standardowych "ogólnych warunków licencji" (moc obowiązująca OWL, modyfikacje)
 4. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent / floating user, site / server / CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP)
 5. Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie
 6. Wynagrodzenie w umowach autorskich
 7. Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie
 8. Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych
 9. SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania - kiedy i jak możliwy?
 10. Amortyzacja wydatków na nabycie uprawnień autorskich – kwestia WNiP

III. Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software)

 1. Ideologia – dlaczego wolne, dlaczego otwarte?
 2. Wolne oprogramowanie a open source – czy to na pewno to samo?
 3. Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i non–copyleft (BSD, Apache)
 4. Licencje open content

IV. Obrót „używanym” oprogramowaniem – „cesja” licencji i tzw. wyczerpanie praw autorskich

V. Studium przypadku – praca wspólna


RAMOWY HARMONOGRAM:
9:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78