centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, REALIZACJA PROCESU WALIDACJI OSIĄGNIĘĆ
Warszawa, 27.02.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni wyższych zainteresowanych uznawalnością efektów kształcenia w systemie formalnym, nieformalnym i pozaformalnym w tym do: kadry zarządzającej uczelniami wyższymi (dziekanów i zastępców dziekanów ds. dydaktycznych), osób odpowiadających za kierunki kształcenia i programy studiów, pracowników biur współpracy międzynarodowej.

Szkolenie poprowadzą:
dr inż. Justyna M. Bugaj, Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Radosław Rybkowski, Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM

27 lutego 2018 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Uwarunkowania formalno-prawne oraz organizacyjne programów kształcenia. Wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji Dla Szkolnictwa Wyższego.
W trakcie szkolenia przekazane zostaną kluczowe informacje dotyczące sposobów konstruowania programów kształcenia, zwłaszcza w kontekście definiowania efektów kształcenia dla całego programu (kierunku studiów), jak i dla efektów przedmiotowych. Wychodząc od przepisów prawa (tutaj przede wszystkim: Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wraz z określonymi na tej podstawie efektami kształcenia dla poziomu 6 oraz 7 oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów) omówione zostaną również zasady oceny efektów kształcenia przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną. Opisowi efektów kształcenia muszą towarzyszyć zdefiniowane sposoby oceny osiągania założonych efektów. Nie oznacza to zasad wstawiania ocen przez prowadzących zajęcia, ale o zaplanowanie sposobów skutecznego weryfikowania, czy studenci zdobyli zakładaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Właściwe metody weryfikacji, niekoniecznie szczególnie rozbudowane, powinny służyć uczelni oraz studentom w precyzyjnym określaniu postępów w nauce. W powiązaniu z określonymi efektami kształcenia istnieje możliwość uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych przez kandydatów na studia w procesie uczenia się (także poza sformalizowanym procesem kształcenia). Uczelnie są zobowiązane do opracowania zasad sprawdzania i potwierdzania osiągniętych w ten sposób efektów – temu zagadnieniu poświęcona będzie ostatnia część szkolenia.
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Ocena efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw.
Wystąpienie będzie miało na celu odpowiedzieć na główne pytanie: jak oceniać różne efekty kształcenia zdobyte nie tylko w tradycyjny sposób? Wychodząc od wyjaśnienia: czym są efekty kształcenia i jak się je uzyskuje w poszczególnych kategoriach: wiedzy, umiejętności i postaw, omówione zostaną różne sposoby, metody i narzędzia ich oceniania. Zaproponowane rozwiązania będą uzależnione od praktyk słuchaczy wykładu, a także od specyfiki dziedziny czy dyscypliny naukowej, kierunku i specjalności i na końcu zajęć, których mogą dotyczyć. Słuchacze będą mogli wykorzystać konkluzje i najlepsze przykłady w swojej pracy, również aktualizacji treści sylabusów.
14:00 Przerwa
14:20 Wykład i konsultacje: Organizacja procesu uznawania efektów kształcenia.
Jaka jest rola uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia. Wystąpienie będzie miało na celu odpowiedzieć na główne dwa pytania: jak zorganizować proces uznawania efektów kształcenia na uczelni i jaka jest rola uczelni w ustalaniu procedur walidacji efektów kształcenia? Wychodząc od przedstawienia procesu uznawania efektów kształcenia oraz procedur walidacji efektów kształcenia na uczelniach, omówione zostaną ich uwarunkowania prawne i organizacyjne. Zaprezentowane zostaną różne rozwiązania w polskich i zagranicznych uczelniach. Dodatkowo pokazane zostaną dobre przypadki i źródła potencjalnych kłopotów, które mogą się pojawić na różnych etapach realizacji omawianych zagadnień. Słuchacze będą mogli wykorzystać rekomendacje z wykładu do przygotowania procesu uznawania efektów kształcenia oraz procedur walidacji na swoich uczelniach oraz podczas ewaluacji programów i kierunków kształcenia.
16:00 Zakończenie warsztatów
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78