centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM
Warszawa, 15.02.2018 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji, prawników, organizacji ekologicznych zajmujących prawną problematyką ochrony przyrody oraz tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania obszarów chronionych. Przedmiotem szkolenia będą prawne i praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Prawna problematyka obszarów chronionych w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim jest przedmiotem dyskusji oraz obszernego orzecznictwa TSUE oraz sądów administracyjnych. Celem szkolenia jest przybliżenia jego uczestnikom instytucji obszarów chronionych w nawiązaniu do praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa unijnego i polskiego z tego zakresu.

Szkolenie poprowadzi:

dr Mariusz Baran - doktor nauk prawnych, radca prawny, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo UE oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji, a także problematyce prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska. Autor m.in. następujących publikacji: Wykonywanie decyzji Komisji Europejskiej nakazujących windykacje pomocy publicznej, (w:) S. Biernat, S. Dudzik „Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Kraków 2010.; Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) - glosa do wyroku ETS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato przeciwko Lucchini SpA, Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2011; Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego – uwagi na gruncie ostatniego orzecznictwa, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2011;EU Courts’ Jurisdiction over and Review of Decisions Imposing Fines in EU Competition Law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies no 5/2012 (razem z Adamem Dońcem);Dopuszczalność ograniczeń kompetencji sądów krajowych niższych instancji w inicjowaniu procedury prejudycjalnej (formuła Rheinmühlen) – wnioski dla sądów polskich (w:) S. Dudzik, N. Półtorak "Prawo Unii Europesjkiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich", Warszawa 2013, s. 274-301; a także monografii pt. „Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe”, Warszawa 2014, ss. 540.

PROGRAM

 1. Blok: Obszary Natura 2000 w prawie unijnym:
  • Prawo ochrony przyrody UE
  • Obszary chronione w prawie UE
  • Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000
  • Dyrektywa 2009/147 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa ptasia)
   • Obszary specjalnej ochrony ptaków
   • Kryteria i procedura tworzenia obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)
   • Deklasyfikacja OSO
   • Naruszenie art. 4 dyrektywy ptasiej
  • Dyrektywa 92/43 z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
   • Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)
   • Kryteria i procedura tworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
   • Deklasyfikacja SOO
   • Naruszenie art. 4 dyrektywy siedliskowej
  • Status ochrony obszarów Natura 2000 (specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz formalnie sklasyfikowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków)
 2. Blok: Funkcjonowanie i status ochrony obszarów Natura 2000 w orzecznictwie TSUE (art. 6 i 7 dyrektywy siedliskowej)
 3. (w tym zagadnienia dotyczące: przesłanek przeprowadzania odpowiedniej oceny tzw. oceny habitatowej, zakresu przedmiotowego odpowiednie oceny, procedury i etapów odpowiedniej oceny, wymogów odpowiedni oceny i jej skutków, przesłanek wydania zezwolenia na plan lub przedsięwzięcie, pojęć: niekorzystne oddziaływanie, środki kompensujące).
 4. Blok: Formy ochrony przyrody w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnianiem obszarów Natura 2000
  • Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  • Prawne formy ochrony przyrody (FOP) w prawie polskim
  • Prawne aspekty związane z tworzeniem i funkcjonowaniem form ochrony przyrody
  • Obszary chronione a akty planowania
  • Obszary chronione a instytucja oceny oddziaływania na środowisko i na obszar Natura 2000
  • Funkcjonowanie i status ochrony form ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000) w orzecznictwie sadów administracyjnych

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78