centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRAWO AUTORSKIE - UMOWY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY
Warszawa, 7.03.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Informacje ogólne: Prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w sposób nieodzowny związane jest z eksploatacją utworów chronionych prawem autorskim (słownych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i innych), zarówno w odniesieniu do utworów już istniejących, jak też powstałych na potrzeby określonej instytucji kultury.

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników kompleksowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług i inne), w szczególności ze względu na ich przedmiot (działalność twórcza lub innego rodzaju).

W ramach szkolenia przeanalizowane zostanie aktualne podejście organów kontrolnych w zakresie oceny prawidłowości wyboru formy oraz treści takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego. Całość szkolenia uzupełniona jest wiedzą z zakresu prawa do wizerunku, aspektów prawnych działalności kulturalnej w kontekście prawa autorskiego, jak też eksploatacji utworów w sieci Internet.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób związanych z instytucjami kultury (m.in. domy kultury, centra kultury, muzea, stowarzyszenia kulturalne, instytucje wystawiennicze)

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

PROGRAM

7 marca 2018 r.
10:00 Umowy cywilnoprawne: cel zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło; istotne oraz dodatkowe postanowienia umowne charakterystyczne dla ww. umów (strony, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, kary umowne, procedury odbioru, klauzule salwatoryjne, odpowiedzialność; komunikacja; postanowienia końcowe); treść umów w kontekście ich celu; zasady dotyczące wypowiadania umów; aneksowanie umów; formy zawarcia umów; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o prace; przyczyny kwestionowania umów cywilnoprawnych - analiza aktualnego podejścia PiP, ZUS oraz US w kontekście oceny umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
10:30 Prawo autorskie w umowach o pracę, umowach dzieło oraz umowach świadczenia usług: podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; utwory pracownicze
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Prawo do wizerunku: pojęcie wizerunku, podstawy prawne wykorzystanie wizerunku, zakres zgody na wykorzystanie wizerunku, prawo do wizerunku podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, roszczenia związane z naruszeniem prawa do wizerunku
13:00 Aspekty prawne działalności kulturalnej: realizacja projektów i wydarzeń a problematyka praw autorskich (ochrona projektu; umowy z twórcami), prawa autorskie pracowników instytucji kultury (utwory pracownicze; ustne licencje), organizacja wydarzeń kulturalnych (organizacje zbiorowego zarządzania; festiwale filmowe; festiwale muzyczne)
13:30 Przerwa na kawę
14:00 Prawo autorskie w sieci Internet: ochrona utworów w sieci Internet (strony internetowe; brak noty copyrightowej; brak możliwości kontaktu z twórcą), podstawy prawne wykorzystanie utworów w sieci Internet (zgoda twórcy; dozwolony użytek utworów chronionych), licencje otwarte (cel, zasady, podstawy prawne, ryzyka; portale z contentem), umieszczanie materiałów na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter)
15:00 Podsumowanie, pytania Uczestników
15:30 Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78