centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
Warszawa, 8.03.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza dla szeregu podmiotów („instytucje obowiązane”) zadania informacyjne związane z rejestrowaniem transakcji, które mogą dotyczyć procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wprowadzania środków bezpieczeństwa przy dokonywaniu takich transakcji oraz zawiadamiania właściwych organów o takich transakcjach. W praktyce mogą powstawać liczne trudności w zakresie m. in. identyfikacji procederu prania pieniędzy, weryfikacji klientów dokonujących transakcji, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, czy odpowiedniego reagowania na zaistniałe zjawiska. Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych kwestii związanych ze zrozumieniem istoty przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, mechanizmów zmierzających do przeciwdziałania procederowi, kontroli obowiązków ustawowych oraz reagowania na próby legalizacji środków pochodzących z działalności przestępczej.

Korzyści dla uczestników:

  • zapoznanie się ze sposobami rozpoznawania transakcji podejrzanych, w tym przy zastosowaniu procedur wewnętrznych;
  • nauka dokonywania analizy oraz oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • praktyczne stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (w tym identyfikacja i weryfikacja klienta oraz beneficjenta rzeczywistego, rozpoznawania PEP – osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne);
  • nabycie umiejętności skutecznego reagowania na dokonywanie transakcji podejrzanych;
  • minimalizacja ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków ustawowych;
  • pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy.

Metoda:
Szkolenie opiera się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, wprowadzenia elementów aktywnych – rozwiązywania kazusów i zadań problemowych, pracy w grupach, dyskusji, „burzy mózgów” oraz dynamizmu wynikającego z obecności dwóch prowadzących.

Prowadzący szkolenie:
Remigiusz Gołębiowski, adwokat
Marcin Kostwiński, adwokat, doktor nauk prawnych

PROGRAM

8 marca 2018 r.
10:00 Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w ujęciu prawnokarnym. Typizacja przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Pozyskiwanie „brudnych pieniędzy” oraz fazy i metody ich „prania”. Zasady funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Zadania instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obowiązek wdrażania i funkcjonowania procedur wewnętrznych, prowadzenia rejestru transakcji oraz przekazywania informacji właściwym organom, a także stosowania środków bezpieczeństwa. Kryteria i zasady typowania transakcji podejrzanych, analiza oceny ryzyka. Źródła wiedzy o próbach legalizacji środków pochodzących z przestępstwa i podmiotach uczestniczących w procederze.
13:15 Przerwa na lunch
13:45 Stosowanie środków bezpieczeństwa. Poprawna identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości. Ustalanie beneficjenta rzeczywistego. Badanie zajmowania przez klienta eksponowanego stanowiska politycznego. Zasady badania dokumentów dotyczących klienta. Podejmowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, w szczególności przy zawieraniu umowy z klientem nieobecnym. Wstrzymywanie transakcji oraz kontakt z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i organami ścigania.
15:00 Przerwa na kawę
15:10 Odpowiedzialność administracyjna i odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Odpowiedzialność pracownika za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
16:00 Zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78