centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Warszawa, 6.02.2018 r. Koordynator: Paulina Solińska

Program uwzględnia wymogi sprawozdania JST do 31 marca 2018 r.

Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno- ekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

Korzyści dla uczestników:
Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 jest realizowany od dnia 17 września 2016 r. Zadania z nim związane wdrożą nie tylko organy administracji rządowej, w tym Minister Zdrowia i wojewodowie, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Sprawozdawczość trzeba bowiem będzie zrealizować w postaci pisemnej lub elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, po raz pierwszy w terminie do 31 marca (30 kwietnia) 2018 r. Ustawa przewiduje przy tym sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Szkolenie polecamy dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • pracowników wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;
 • agencji wykonawczych;
 • innych państwowych jednostek organizacyjnych;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej).

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

Szkolenie prowadzi: adwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie.

Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia:

 1. Pojęcie zdrowia publicznego:
  • geneza regulacji;
  • na czym polega monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa?;
  • promocja zdrowia;
  • zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku;
  • profilaktyka chorób;
  • zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 roku;
  • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno - ekonomicznych;
  • zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 roku.
 2. Podstawy prawne:
  • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216) – nowość!;
  • terminy wejścia w życie.
 3. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020:
  • Narodowy Program Profilaktyki Otyłości;
  • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami;
  • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;
  • Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego;
  • Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej;
  • Narodowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego.
 4. Organy wdrażające:
  • koordynacja po stronie Ministra Zdrowia;
  • pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego – fakultatywny, kiedy się pojawi?;
  • Rada do spraw Zdrowia Publicznego – ewaluacja;
  • Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia do bieżącej koordynacji działań.
 5. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):
  • konkurs ofert;
  • bez konkursu ofert „jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania” – kiedy ta możliwość występuje?;
  • zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych (dotacja);
  • 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób;
  • rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej;
  • na jakie zadania przeznacza się „nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ”?;
  • dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób;
  • dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych;
  • poziomy wsparcia: 80% i 40% (warunkiem liczba mieszkańców JST);
  • wniosek o dofinansowanie z pozytywną opinię AOTMiT i wojewody.
 6. Sprawozdawczość:
  • postać pisemna lub elektroniczna;
  • trzy tabele w rozporządzeniu w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;
  • termin dla organów administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencji wykonawczych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;
  • termin dla jednostek samorządu terytorialnego (JST);
  • wystąpienie wojewody do JST o uzupełnienie lub dostosowanie informacji dowymagań;
  • opinia wojewody dla organu stanowiącego JST;
  • informacja zbiorcza wojewody dla Ministra Zdrowia wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej (na podstawie informacji poszczególnych JST).
 7. Mapy potrzeb zdrowotnych:
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego (regionalne i ogólnopolska);
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (regionalne i ogólnopolska) – nowość!;
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii (regionalne i ogólnopolska);
  • mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii (regionalne i ogólnopolska);
  • 16 regionalnych MPZ (jedna dla każdego województwa) oraz 1 mapa ogólnopolska dla 30 grup chorób podzielonych na dwa moduły odrębnie dla lecznictwa zamkniętego (moduł A i moduł B), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej (tylko moduł A) – nowość!;
  • skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych;
  • priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych;
  • opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.
 8. Case study.
 9. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78